Zaznacz stronę

NIEDZIELA XXVI — 25 Września

25 wrze­śnia

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Sta­ni­sła­wa Jasiń­skie­go r. śm.

 

 

 

900

 

+ Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Wacła­wę, Anto­nie­go i Kazi­mie­rza Rozen, Janu­sza Grzy­wa­czew­skie­go, Bar­ba­rę i Wło­dzi­mie­rza Bog­dań­skich, Józe­fa Wiśniewskiego,

 

 

1130

 

Za para­fian 

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Alek­san­dra Bara­now­skie­go (od Danie­la z rodz. p9)

WTOREK

 

700

 

+ Zofię Gło­wiń­ską (brat Wła­dy­sław z rodz. p7)

ŚRODA

 

1700

 

+ Janu­sza Wybor­skie­go 1 r. śm. (od cór­ki Justy­ny z rodz. p2)

CZWARTEK

 

700

 

+ Andrze­ja Bara­now­skie­go (szwa­gier Zyg­munt z rodz. p5)

PIĄTEK

 

700

 

+ Jac­ka Bor­kow­skie­go (od Dylic­kich p2)

SOBOTA

1600

+ Hila­re­go i Marię Wiśniewskich

1700

Podzię­ko­wa­nie za otrzy­ma­ne łaski i proś­ba o dal­sze dla Tade­usza i Jadwi­gi w 50 rocz­ni­cę ślubu

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

 

730

 

W inten­cji piel­grzy­mów do Skępego

 

 

 

900

 

+  Damia­na Zięt­kie­wi­cza, Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Józe­fa Wiśniew­skie­go, Józe­fa, Józe­fę i Roma­na Zgliń­skich, Jadwi­gę Maty­ja­sik, Kazi­mie­rza, Wacła­wę i Anto­nie­go Rozen,

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

 

 

 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     25 wrze­śnia 2022

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Dziś dwu­dzie­sta szó­sta nie­dzie­la w cią­gu roku litur­gicz­ne­go. Po raz kolej­ny (108) obcho­dzo­ny jest dzi­siaj Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Modli­twą wspie­ra­my wszyst­kich, któ­rzy z powo­du woj­ny, prze­śla­do­wań i innych trud­no­ści musie­li opu­ścić rodzin­ny kraj, aby doświad­cza­li życz­li­wo­ści i odpo­wied­niej pomo­cy w nowych śro­do­wi­skach. 

 

2. We wto­rek, 27 wrze­śnia, przy­pa­da Świa­to­wy Dzień Tury­sty­ki. w dzia­łal­ność tury­stycz­ną i piel­grzym­ko­wą.  

 

3. W czwar­tek, 29 wrze­śnia, przy­pa­da świę­to Świę­tych Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła. Świę­ci Archa­nio­ło­wie to szcze­gól­ni Boży posłań­cy. Niech ich wsta­wien­nic­two wypra­sza nam Bożą opie­kę. 

 

4. W pią­tek, 30 wrze­śnia, w litur­gii wspo­mi­na­my Świę­te­go Hie­ro­ni­ma, któ­ry całe życie poświę­cił pozna­wa­niu Pisma Świę­te­go. Prze­tłu­ma­czył Biblię z języ­ka grec­kie­go na język łaciń­ski (tzw. „Wul­ga­ta”). Pozo­sta­wił waż­ną myśl, że „Nie­zna­jo­mość Pisma Świę­te­go jest nie­zna­jo­mo­ścią Chrystusa”.

 

5. W naj­bliż­szą sobo­tę roz­pocz­nie­my paź­dzier­nik – mie­siąc modli­twy różań­co­wej. Zapra­sza­my wszyst­kich: dzie­ci, mło­dzież i doro­słych do udzia­łu w nabo­żeń­stwie różań­co­wym codzien­nie o godz. 1600 nie­dzie­la 830. Oso­by, któ­re nie mogą przy­być na tę modli­twę do świą­ty­ni, zapra­sza­my, aby modlić się na różań­cu w domu. 

 

6. Tego dnia w litur­gii Kościo­ła będzie­my wspo­mi­nać Świę­tą Tere­sę od Dzie­ciąt­ka Jezus, nazy­wa­ną Małą Tere­ską, patron­kę misji. Jest to jed­no­cze­śnie Dzień Misyj­ny Sióstr Zakon­nych. Naszą modli­twą będzie­my wspie­rać sio­stry zakon­ne zaan­ga­żo­wa­ne w pra­cę misyj­ną. 

 

7. W sobo­tę przy­pa­da tak­że pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. Nabo­żeń­stwo ku czci Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi z wysta­wie­niem i różań­cem  o 1600. Nowen­na do MB. Nie­usta­ją­cej Pomo­cy przed Mszą o 1700

 

8. W sobo­tę, 1 paź­dzier­ni­ka, przy­pa­da rów­nież począ­tek roku aka­de­mic­kie­go. Wszyst­kim stu­den­tom życzy­my gor­li­wo­ści w zdo­by­wa­niu wie­dzy, a nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim i pro­fe­so­rom Boże­go świa­tła i cier­pli­wo­ści w pra­cy aka­de­mic­kiej.  

9. Ofia­ry na kost­kę cmen­tarz 148 wpłat 23 500 a kosz­to­wa­ło 43 000

 

10. Kalen­da­rze:

  • Ścien­ne po 10 zł.
  • Eko­no­micz­ne po 8 zł.
  • Kie­szon­ko­we po 4 zł.
  • Rol­ni­ków po 35 zł.

 

 

11. Wszyst­kich jubi­la­tów i sole­ni­zan­tów tego tygo­dnia niech Bóg hoj­nie obda­rza swo­ją łaską,  umac­nia w wie­rze, nadziei i miło­ści oraz pro­wa­dzi świa­tłem swo­jej praw­dy.