Zaznacz stronę

NIEDZIELA XXVII — 2 Października

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

W inten­cji piel­grzy­mów do Skępego

 

 

 

900

 

+  Damia­na Zięt­kie­wi­cza, Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Józe­fa Wiśniew­skie­go, Józe­fa, Józe­fę i Roma­na Zgliń­skich, Jadwi­gę Maty­ja­sik, Kazi­mie­rza, Wacła­wę i Anto­nie­go Rozen,

 

 

1130

 

Za para­fian 

 

PONIEDZIAŁEK

 

1600

 

Za żywych u zmar­łych człon­ków Żywe­go Różań­ca z Karnkowa

WTOREK

 

1600

 

+ Jana Gabry­cho­wi­cza (od Ire­ny z Tomkiem)

ŚRODA

 

1600

 

+ Sta­ni­sła­wę i Sta­ni­sła­wa Kwiat­kow­skich, Marian­nę i Andrze­ja Patan

CZWARTEK

 

1600

 

+ Hen­ry­kę i Ada­ma Grzy­wa­czew­skich, (int. wnu­ka Krzysz­to­fa z rodz i Mariusza)

PIĄTEK

 

700

+ Alek­san­dra Bara­now­skie­go (Irek z rodz. p10)

 

1600

O zdro­wie i szczę­śli­wą ope­ra­cje dla Anny

SOBOTA

 

1600

 

+ Jana Gabry­cho­wi­cza 1 r. śm. (od sio­stry Ireny)/-/

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ Andrze­ja, Igna­ce­go i Zofię Skow­ron, Ire­nę i Sta­ni­sła­wa Rogalskich

 

 

 

900

 

+ Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Józe­fa Wiśniew­skie­go, Jerze­go Bień­kow­skie­go, Sta­ni­sła­wa, Apo­lo­nię i Prze­my­sła­wa Bień­kow­skich, Sta­ni­sła­wa Bień­kow­skie­go, Sta­ni­sła­wa Gło­wac­kie­go, Edwar­da Mica­ła, Woj­cie­cha Cymer­ma­na, Hele­nę Gabry­cho­wicz (p4), Miro­sła­wa i Mau­ry­ce­go  Sikor­skich,  Jadwi­gę i Józe­fa Bońkowskich,

 

 

1130

 

Za para­fian

DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU           2 paź­dzier­ni­ka 2022

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Dziś dwu­dzie­sta siód­ma nie­dzie­la zwy­kła w cią­gu roku kościel­ne­go. Litur­gia nie­dziel­na wypar­ła litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­tych Anio­łów Stró­żów. Niech towa­rzy­szy nam wia­ra w obec­ność i pomoc świę­tych anio­łów, któ­rych Bóg powo­łał, aby nas strze­gli na dro­gach nasze­go życia. 

 

2. Trwa paź­dzier­nik – mie­siąc modli­twy różań­co­wej. Zapra­sza­my wszyst­kich: dzie­ci, mło­dzież i doro­słych do udzia­łu w nabo­żeń­stwie różań­co­wym codzien­nie o godz. 1600, w nie­dzie­lę o godz. 830. Oso­by, któ­re nie mogą przy­być na modli­twę do świą­ty­ni, zapra­sza­my do odma­wia­nia różań­ca w domu. Przy­po­mi­na­my tak­że, że w nie­dzie­le i śro­dy odma­wia­my tajem­ni­ce chwa­leb­ne, w ponie­dział­ki i sobo­ty – tajem­ni­ce rado­sne, we wtor­ki i piąt­ki – bole­sne, w czwart­ki – tajem­ni­ce światła.

 

4. Oso­by modlą­ce się na różań­cu mogą zyskać łaskę odpu­stu zupeł­ne­go, czy­li daro­wa­nie kar czyść­co­wych za grze­chy. Taki odpust pod zwy­kły­mi warun­ka­mi moż­na zyskać, odma­wia­jąc jed­ną część różań­ca. 

 

5. We wto­rek, 4 paź­dzier­ni­ka, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da wspo­mnie­nie Świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu. To tak­że dzień imie­nin papie­ża Fran­cisz­ka. Niech nasza modli­twa będzie wspar­ciem dla Ojca Świę­te­go. 

 

6. W śro­dę, 5 paź­dzier­ni­ka, będzie­my wspo­mi­nać w litur­gii Świę­tą Sio­strę Fau­sty­nę Kowal­ską, któ­rą nazy­wa­my Apo­stoł­ką Boże­go Miło­sier­dzia. Tego dnia w spo­sób szcze­gól­ny będzie­my modlić się przez jej wsta­wien­nic­two o miło­sier­dzie Boże dla nas i całe­go świa­ta. 

 

7. W pią­tek, 7 paź­dzier­ni­ka, przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Różań­co­wej. To jed­no­cze­śnie pierw­szy pią­tek mie­sią­ca. Nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa o godz. 700 i 1600. Z sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia będzie moż­na sko­rzy­stać 30 minut przed mszami

 

8. Kalen­da­rze:

  • Ścien­ne po 10 zł.
  • Eko­no­micz­ne po 8 zł.
  • Kie­szon­ko­we po 4 zł.
  • Rol­ni­ków po 35 zł.

 

 

9. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom tego tygo­dnia życzę Bożej mądro­ści w codzien­nych wybo­rach, wzra­sta­nia w miło­ści oraz podej­mo­wa­nia pokor­nej służ­by wzglę­dem Boga i bliź­nie­go.