Zaznacz stronę

NIEDZIELA XXXIII 13 listopada

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ X Anto­nie­go Kocz­ko (od Wie­sła­wa i Marka)

 

 

 

 

 

900

 

+ Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Hele­nę Gabrychowicz(p9), Rober­ta, Lesz­ka-Edwar­da i Cze­sła­wa Bagińskich(p9)Witol­da Przy­bo­jew­skie­go,  Zbi­gnie­wa Mał­kie­wi­cza, Tere­sę, Domi­ni­ka, Andrze­ja, Krzysz­to­fa i Lesz­ka Szar­szew­skich, Euge­niu­sza Wasie­lew­skie­go, Satur­ni­nę Mił­kow­ską, Jerze­go Wasie­lew­skie­go, Sta­ni­sła­wa Kowal­skie­go, Euge­niu­sza Fydry­szew­skie­go, Bal­bi­nę, Celi­nę, Geno­we­fę, Sta­ni­sła­wa i Wła­dy­sła­wa Wesoł­kow­skich, Tere­sę Paul (p13), Bar­ba­rę Torbicką ℗.

 

 

1130

 

Za para­fian 

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Andrze­ja Bara­now­skie­go (kole­dzy Mar­ka z OSP p10)

WTOREK

 

700

 

+ Janu­sza Wybor­skie­go ( bra­to­wa Bar­ba­ra z cór­ka­mi p4)

ŚRODA

 

1600

 

+ Tade­usza Miko­łaj­czy­ka 2 r. śm

CZWARTEK

 

700

 

+ Jadwi­gę Wiśniew­ską (wnucz­ka Mag­da­le­na z rodz. p3)

PIĄTEK

 

700

 

+ Jana Gabry­cho­wi­cza (chrze­śniak z żoną p3)

SOBOTA

 

1600

 

+ Sta­ni­sła­wa Kostrzew­skie­go, zm. z c.r. Kostrzew­skich i Kosińskich

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ Jadwi­gę Żółtowską

 

 

 

 

900

 

+ Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Hele­nę Gabrychowicz(p10), Zyg­mun­ta Pola­kow­skie­go, Janu­sza Grzy­wa­czew­skie­go, Wero­ni­kę i Jana Mali­now­skich, Marię Żukow­ską, Marię, Józe­fa i Jana Gałec­kich, Tere­sę Paul (p14), Bar­ba­rę Tor­bic­ką ℗, Sta­ni­sła­wa Olszewskiego

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

 

 

 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   13 listo­pa­da 2022

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1.  Dziś trzy­dzie­sta trze­cia nie­dzie­la zwy­kła w cią­gu roku litur­gicz­ne­go. W dru­gą nie­dzie­lę listo­pa­da od 2009 roku obcho­dzi­my Dzień Soli­dar­no­ści z Kościo­łem Prze­śla­do­wa­nym. Naszą modli­twą wspie­ra­my dzi­siaj chrze­ści­jan na całym świe­cie, któ­rzy nie mogą swo­bod­nie wyzna­wać swo­jej wia­ry. Z powo­du wia­ry cier­pią prze­śla­do­wa­nie, a nie­jed­no­krot­nie tak­że odda­ją życie. Niech nasza modli­twa wypra­sza im wol­ność w wyzna­wa­niu wia­ry i wypeł­nia­niu codzien­nych obo­wiąz­ków. Pusz­ka na ten cel. 

 

2. Dziś tak­że z ini­cja­ty­wy papie­ża Fran­cisz­ka obcho­dzo­ny jest Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. To szcze­gól­na oka­zja, aby zauwa­żyć cier­pią­cych z powo­du bra­ku pod­sta­wo­wych środ­ków do życia. Dzi­siaj te wszyst­kie oso­by ogar­nia­my modli­twą. Niech zna­kiem naszej soli­dar­no­ści będzie wspar­cie naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych z naszej wspól­no­ty para­fial­nej. 

 

3. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 20 listo­pa­da, przy­pa­da uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta. Będzie to ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go. Tego dnia obcho­dzi­my świę­to patro­nal­ne Akcji Kato­lic­kiej i Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży. 

 

4. Zbiór­ka sprzę­ty RTV, AGD i inne elek­tro­śmie­ci  17 grud­nia (sobo­ta) do godz. 1030 Przy­cho­dy z akcji pomo­gą na wspar­cie  Pol­skich Misjonarzy.

 

5. Spra­wa śmie­ci na cmentarzu

 

6. Wszyst­kim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzę wraż­li­wo­ści na Boże natchnie­nia, odwa­gi w dawa­niu świa­dec­twa wia­ry w codzien­nym życiu oraz opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej na każ­dy dzień.