Zaznacz stronę

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH KARNKOWO 2022

Nie­dzie­la, 27 listo­pa­da roku

730

Msza świę­ta z nauką – rozpoczęcie

900

Msza świę­ta z nauką dla dzie­ci

1130

Msza świę­ta z nauką

Ponie­dzia­łek, 28 listopada

900

Msza świę­ta z nauką

1130

Msza świę­ta z nauką

1600

Msza świę­ta z nauką 

Wto­rek, 29 listopada

900

Msza świę­ta z nauką

1130

Msza świę­ta z nauką

1600

Msza świę­ta z nauką 

 

UWAGI:

 

   1. Reko­lek­cje pro­wa­dzi Ojciec Her­bert ze Skępego
   2. Spo­wiedź PONIEDZIAŁEK Począ­tek 30 min. przed Mszą św.
   3. Tra­dy­cyj­nie ofia­ry z ponie­dział­ku – wyna­gro­dze­nie dla pro­wa­dzą­ce­go rekolekcje.
   4. Zapi­su­je­my cho­rych, któ­rych kapłan odwie­dzi we śro­dę w domach