Zaznacz stronę

II NIEDZIELA-15 stycznia 2023

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Jerze­go Kwiat­kow­skie­go r. śm.

 

 

 

900

 

+ Bar­ba­rę Tor­bic­ką (pW3), Alek­san­dra Wysoc­kie­go (p30). Bogu­sła­wa Wysoc­kie­go (p2),Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Ste­fa­nię i Hele­nę Pachoc­kie, Zofię Bucz­kow­ską, Tere­sę, Zyg­mun­ta i Igna­ce­go Jesio­now­skich, Cze­sła­wa Sie­ciń­skie­go (p8);  50-lecie mał­żeń­stwa Zyg­mun­ta i Ireny, 

 

 

1130

 

Za para­fian

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Jadwi­gę Doma­now­ską (od Kasi i Damia­na p26)

WTOREK

 

700

 

+ Jana Gabry­cho­wi­cza (od Wan­dy i Hali­ny z rodz. p9)

ŚRODA

 

700

 

+ Ade­lę Paw­łow­ską (od wnu­czek Joan­ny i Anny p7)

CZWARTEK

 

700

 

+ Prak­se­dę Lorek

PIĄTEK

 

700

 

+ Wie­sła­wa Went (Mate­usz z Nata­lia p4)

SOBOTA

 

700

 

+ Gra­ży­nę Zie­liń­ską (wnucz­ka Jul­ka p2)

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ Tade­usza Grzy­wa­czew­skie­go (od Bień­kow­skich p2)

 

 

 

900

 

+ Bar­ba­rę Tor­bic­ką (pW4), Han­nę Jagiel­ską, Sabi­nę, Jolan­tę, Annę, Micha­ła i Roma­na Kowal­skich, Regi­nę, Ewę, Jerze­go i Sła­wo­mi­ra Jagiel­skich, Win­cen­te­go, Jaro­sła­wa i Ire­nę Nowa­kow­skich, Bar­ba­rę i Miro­sła­wa Wiśniew­skich, Lucy­nę, Sta­ni­sła­wa i Jerze­go Kaczo­row­skich, Tade­usza Grzy­wa­czew­skie­go, Bogu­sła­wa Wysoc­kie­go (p3), Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Ste­fa­nię i Hele­nę Pachoc­kie, Tere­sę, Zyg­mun­ta i Igna­ce­go Jesio­now­skich, Cze­sła­wa Sie­ciń­skie­go (p9), Jani­nę War­cza­chow­ską, Hen­ry­ka i Józe­fę Kaczo­row­skich, dziad­ków Kwiat­kow­skich, dziad­ka Szulca.

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     15 stycz­nia 2023

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Dziś dru­ga nie­dzie­la tak zwa­na zwy­kła – w cią­gu roku. Przy­po­mi­na nam o tym zie­lo­ny kolor szat litur­gicz­nych. Pro­si­my Boga, aby dał nam poznać, co nale­ży czy­nić, i udzie­lił siły do wypeł­nie­nia pozna­nych obo­wiąz­ków (kolek­ta mszalna).

2. Wto­rek, 17 stycz­nia, obcho­dzo­ny jest Dzień Juda­izmu. 

3. Od 18 do 25 stycz­nia w Koście­le obcho­dzi­my Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. W tym cza­sie chrze­ści­ja­nie róż­nych wyznań gro­ma­dzą się na wspól­nych nabo­żeń­stwach, kon­fe­ren­cjach i spo­tka­niach eku­me­nicz­nych. W ten spo­sób podej­mu­ją wysi­łek, aby prze­zwy­cię­żyć wszel­kie podzia­ły i dopro­wa­dzić do jed­no­ści wspól­no­ty wie­rzą­cych w Chry­stu­sa. 

4. W sobo­tę, 21 stycz­nia, będzie­my obcho­dzi­li Dzień Bab­ci, a w nie­dzie­lę,  22 stycz­nia – Dzień Dziad­ka. Niech będzie to czas szcze­gól­nej pamię­ci i życz­li­wo­ści dla naszych dziad­ków i babć. Żyją­cym wypra­szaj­my obfi­tość Boże­go bło­go­sła­wień­stwa, a zmar­łym radość życia wiecz­ne­go. 

5. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy o 900 – występ chó­ru (kolę­dy) z Lip­na pod batu­tą Rafa­ła Ługow­skie­go. 

6. W naszej para­fii nadal trwa­ją odwie­dzi­ny dusz­pa­ster­skie – kolę­da. Prze­żyj­my je w duchu bożo­na­ro­dze­nio­wej rado­ści, w duchu modli­twy i ser­decz­nej roz­mo­wy z dusz­pa­ste­rzem. Plan kolę­dy na nad­cho­dzą­cy tydzień jest następujący:

  • Ponie­dzia­łek 830 – Karn­kow­skie Rum. Pra­wa;  od 1500 blok V‑ty
  • Wto­rek 1400 – Szkol­na od remi­zy do Osie­dle Nowe.)
  • Śro­da 1500 – Cybry­sze­wo (od ple­ba­nii do leśniczówki)
  • Czwar­tek 1500 – Blok I i II (od bara­ku 100)
  • Pią­tek 1500 – Blok IV-ty
  • Sobo­ta 1500 – Blok III-ci.

7. Wszyst­kim sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tego tygo­dnia życzę doświad­cze­nia bli­sko­ści Boga i Jego mocy w codzien­nym  życiu oraz opie­ki Mat­ki Najświętszej.