Zaznacz stronę

IV NIEDZIELA-29 stycznia 2023

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Wal­de­ma­ra Kwiat­kow­skie­go (brat Sła­wo­mir z rodz. p2)

 

 

 

900

 

+ Bar­ba­rę Tor­bic­ką (pW5), Bogu­sła­wa Wysoc­kie­go (p4), Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Ste­fa­nię i Hele­nę Pachoc­kie, Cze­sła­wa Sie­ciń­skie­go (p10), Anie­lę i Anto­nie­go Jurek, Hen­ry­kę i Wła­dy­sła­wa Wit­kow­skich, Jerze­go Dąbrow­skie­go, Jana, Euge­niu­sza i Wik­to­ra Dąbrow­skich, Józe­fa Roso­łow­skie­go, Zofię, Sta­ni­sła­wa, Jana, Roma­na, Mał­go­rza­tę i Rafa­ła Lewandowskich,

 

 

1130

 

Za para­fian

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Tade­usza i Ade­lę Paw­łow­skich (wnuk Dawid p9)

WTOREK

 

700

 

+ Cze­sła­wa Sie­ciń­skie­go (cór­ka Agniesz­ka z dzieć­mi p1)

ŚRODA

 

1600

 

+ Sabi­nę Gzu­bic­ką (syn Adam z rodz. p1)

CZWARTEK

900

+ Andrze­ja, Zofię i Igna­ce­go Skow­ron, Ire­nę i Sta­ni­sła­wa Rogalskich

1600

+ Tade­usza Grzy­wa­czew­skie­go (od Bogac­kich p3)

PIĄTEK

700

+ Celi­nę Skow­roń­ską (syn Jan p2)

1600

+ Jerze­go Nago­da (szwa­gier Marek)

SOBOTA

 

1600

 

+ Jana Woj­na­row­skie­go, Sabi­nę i Szcze­pa­na Wysockich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ X Sta­ni­sła­wa Waszczyńskiego

 

 

 

 

900

 

+ Nata­lię i Roma­na Chy­liń­skich,  Bar­ba­rę Tor­bic­ką (pN1), Damia­na Zięt­kie­wi­cza, Bogu­sła­wa Wysoc­kie­go (p5), Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Ste­fa­nię i Hele­nę Pachoc­kie, Zeno­na Bor­kow­skie­go, Leona Bor­kow­skie­go i rodzi­ców Woj­cie­chow­skich, Cze­sła­wa Sie­ciń­skie­go (p11), Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Kazi­mie­rza Olszew­skie­go, Bar­ba­rę i Jana Weje­row­skich, Euge­niu­sza Fydry­szew­skie­go, Bal­bi­nę Wesoł­kow­ską, Danu­tę Sobiec­ką, Apo­lo­nię i Sta­ni­sła­wa Bień­kow­skich, Jerze­go Bień­kow­skie­go, Sta­ni­sła­wa i Prze­my­sła­wa Bień­kow­skich, Sta­ni­sła­wa Gło­wac­kie­go, Edwar­da Mica­ła, Woj­cie­cha Cymer­ma­na, Mar­ci­na i Grze­go­rza Chojnackich,

 

 

1130

 

Za para­fian

 

CZWARTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 29 stycz­nia 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la, ostat­nia nie­dzie­la stycz­nia, tra­dy­cyj­nie obcho­dzo­na jest w Koście­le jako Świa­to­wy Dzień Trę­do­wa­tych, usta­no­wio­ny w 1954 roku. Wie­my, jak sta­ra i strasz­na w skut­kach jest ta cho­ro­ba. Sta­raj­my się więc pomóc, aby dotknię­ci nią byli lecze­ni w posza­no­wa­niu ludz­kiej god­no­ści i wol­no­ści. Dziś na świe­cie trę­do­wa­ty­mi opie­ku­ją się głów­nie chrze­ści­jań­scy misjo­na­rze. Wspie­raj­my ich naszy­mi m modli­twa­mi i ofia­ra­mi! Taca na budo­wę świątyń

2. W czwar­tek, 2 lute­go, będzie­my obcho­dzi­li świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go, w naszej pol­skiej tra­dy­cji nazy­wa­ne świę­tem Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. To pamiąt­ka obrzę­du, jakie­mu zgod­nie z żydow­skim pra­wem w czter­dzie­stym dniu po uro­dze­niu Pana Jezu­sa pod­da­li się Mary­ja i Józef. Zanie­śli Dzie­ciąt­ko do Świą­ty­ni Jero­zo­lim­skiej, aby przed­sta­wić Je Bogu i zło­żyć ofia­rę. Tego dnia na uro­czy­stą litur­gię przy­nie­sie­my świe­ce zwa­ne grom­ni­ca­mi. Zosta­ną one pobło­go­sła­wio­ne, aby przez cały rok, a zwłasz­cza w chwi­lach trwo­gi i cier­pie­nia, przy­po­mi­na­ły nam o Jezu­sie – Świa­tło­ści Naro­dów, któ­ry nie­ustan­nie oświe­ca dro­gi nasze­go życia. W ten dzień świą­tecz­ne Msze Świę­te w naszej para­fii o godz. 900 i 1600.

3. Z ini­cja­ty­wy papie­ża Świę­te­go Jana Paw­ła II świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go jest tak­że Świa­to­wym Dniem Życia Kon­se­kro­wa­ne­go. Naszą modli­twą obej­mie­my oso­by podej­mu­ją­ce służ­bę Bogu i ludziom w róż­nych zako­nach i zgro­ma­dze­niach. Tego dnia będzie­my pro­sić o licz­ne i świę­te powo­ła­nia do życia zakon­ne­go w naszych rodzi­nach i we wspól­no­cie para­fial­nej. Wes­prze­my też mate­rial­nie bory­ka­ją­ce się z trud­no­ścia­mi klasz­to­ry i domy zakon­ne poprzez ofia­ry do puszek.

4. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek, pierw­szy pią­tek i pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. W czwar­tek dzię­ku­je­my za dar Eucha­ry­stii i kapłań­stwa; pro­si­my o nowe i świę­te powo­ła­nia do pra­cy w Pań­skiej Win­ni­cy tak­że z naszej wspól­no­ty para­fial­nej. W pią­tek pra­gnie­my wypeł­nić proś­bę Pana Jezu­sa o modli­twę wyna­gra­dza­ją­cą za grze­chy nasze i całe­go świa­ta. A w sobo­tę czci­my Mat­kę Naj­święt­szą i powie­rza­my Jej mat­czy­nej opie­ce całą naszą codzien­ność. W I pią­tek Msze o 700 i 1600. Spo­wiedź 30 minut przed Mszami.