Zaznacz stronę

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE KARNKOWO

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE KARNKOWO

Nie­dzie­la, dnia 12 mar­ca 2023 roku

 

godz.   730

Msza świę­ta z nauką – rozpoczęcie

godz.   900

Msza świę­ta z nauką – dzie­ci

godz. 1100

Gorz­kie Żale

godz. 1130

Msza świę­ta z nauką

 

Ponie­dzia­łek, dnia 13 mar­ca 2023 roku

Dzień spo­wie­dzi

godz.   900

Msza świę­ta z nauką – dzie­ci Zespół Szkół w Karnkowie

godz. 1130

Msza świę­ta z nauką 

godz. 1700

Msza świę­ta z nauką 

 

Wto­rek, dnia 14 mar­ca 2023 roku

godz.   900

Msza świę­ta z nauką – dzie­ci Zespół Szkół w Karnkowie

godz. 1130

Msza świę­ta z nauką 

godz. 1700

Msza świę­ta z nauką – zakończenie

 

UWAGI:

   1. Reko­lek­cje pro­wa­dzi Ojciec Jerzy Skow­ron kar­me­li­ta z Gdańska
   2. Spo­wiedź PONIEDZIAŁEK Począ­tek 30 min. przed Mszą św.
   3. Tra­dy­cyj­nie ofia­ry z ponie­dział­ku – wyna­gro­dze­nie dla pro­wa­dzą­ce­go rekolekcje.
   4. Zapi­su­je­my cho­rych, któ­rych kapłan odwie­dzi we śro­dę w domach