Zaznacz stronę

III NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU 12 marca 2023

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 730

 

+ Jadwi­gę i Jana Redec­kich r. śm., Damia­na Zientkiewicza.

 

 900

 

+ Damia­na Zient­kie­wi­cza, Jana Dziur­li­kow­skie­go i Ire­nę Żochow­ską, Tere­sę Akier­man, Edwar­da i Cze­sła­wę Nie­ry­chlew­skich, Wero­ni­kę Fabi­szew­ską, Kry­sty­nę, Wła­dy­sła­wa, Sta­ni­sła­wę i Fran­cisz­ka Grzy­wa­czew­skich, Anto­ni­nę i Jana Kwiat­kow­skich, Józe­fa Szul­ca, Kazi­mie­rza Rozen, Aloj­ze­go, Jani­nę, Wacła­wa, Celi­nę i Wła­dy­sła­wa Zgliń­skich, Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Jani­nę Warczachowską.

 

 1130

 

Za para­fian

 

 

PONIEDZIAŁEK

900

+ Celi­nę Skow­roń­ską (bra­to­wa Tere­sa Szy­bow­ska p8)

1130

+ Dariu­sza Lewan­dow­skie­go (syn Dawid p5)

1700

+ Tade­usza w 19 r. śm. i Ade­lę Paw­łow­ską (od wnucz­ki Joan­ny z rodz. )

 

WTOREK

900

+ Bole­sła­wa Cymer­ma­na (szwa­gier Tade­usz z rodz. p5)

1130

+ Jani­nę Schwen­ke (syn Jan z żoną p3)

1700

+ Józe­fa Szym­cza­ka 3 r.śm. (od Katarzyny)

 ŚRODA

 1600

 + Kry­sty­nę i Jana Wąso­wicz, Win­cen­te­go i Zofię Chmielewskich

 CZWARTEK

 700

 + Jani­nę Ferens (wnuk Piotr z rodz. p3)

 PIĄTEK

 1600

+ Wła­dy­sła­wa War­cza­chow­skie­go, Kazi­mie­rę, Szcze­pa­na i Józe­fa Gajew­skich, Andrze­ja Kuber­skie­go, Jani­nę War­cza­chow­ską i dusze w czyść­cu cierpiące

 SOBOTA

 700

 + rodzi­ców i bra­ci Torbickich/-/

 

 

 NIEDZIELA

 

 

 730

 

Podzię­ko­wa­nie za otrzy­ma­ne łaski i o bło­go­sła­wień­stwo Boże  dla Szy­mo­na w 18 urodziny

 

 900

 

+  Jana Dziur­li­kow­skie­go i Ire­nę Żochow­ską, Zbi­gnie­wa Gogo­lin, rodzi­ców Kra­jew­skich, Kazi­mie­rza Len­dec­kie­go, Edwar­da i Cze­sła­wę Nie­ry­chlew­skich, Wero­ni­kę Fabi­szew­ską, Andrze­ja Kwiat­kow­skie­go, Jana, Józe­fę, Ada­ma i Lidię Irzyń­skich, Tere­sę Paul, Roma­na, Józe­fę i Józe­fa Zgliń­skich, Jadwi­gę Maty­asik, Jadwi­gę i Józe­fa Kali­now­skich, Witol­da Przy­bo­jew­skie­go, Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Józe­fę i Hen­ry­ka Kaczo­row­skich, Sta­ni­sła­wa Kaczo­row­skie­go, Andrze­ja Żakie­wi­cza, dziad­ków Kwiat­kow­skich Kaczo­row­skich, Józe­fa Szul­ca, Boże­nę i Józe­fa Bor­kow­skich, Józe­fa Wiśniewskiego.

 

 1130

 

Za para­fian

 

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                            12 mar­ca 2023

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Pamię­taj­my, że naj­waż­niej­szym zada­niem w tym świę­tym cza­sie Wiel­kie­go Postu jest nasze nawró­ce­nie. Cho­dzi o nawró­ce­nie we wszyst­kich wymia­rach nasze­go życia oso­bi­ste­go i spo­łecz­ne­go, rodzin­ne­go. Potrze­ba wie­le poko­ry i sil­nej wia­ry w miło­sier­dzie Boże. Nawró­ce­nie ma się bowiem doko­nać przede wszyst­kim w naszym ser­cu. Poma­ga­ją nam w tym zewnętrz­ne prak­ty­ki pokut­ne oraz udział w wiel­ko­post­nych nabo­żeń­stwach pasyj­nych: piąt­ko­wej Dro­dze krzy­żo­wej o godz. 1600 i nie­dziel­nych Gorz­kich żalach o godz. 1100, oraz reko­lek­cji wiel­ko­post­nych któ­re dziś roz­po­czę­li­śmy. Plan: w gablo­cie. Przy­po­mi­nam, że za poboż­ny udział w tych nabo­żeń­stwach moż­na uzy­skać odpust zupełny.

 

  1. Wiel­ki Post jest cza­sem dobrych posta­no­wień, odwró­ce­nia się od zła i czy­nie­nia dobra. War­to, żeby te posta­no­wie­nia mia­ły bar­dzo kon­kret­ny wymiar. Niech to będą kon­kret­ne wyrze­cze­nia, niech to będzie codzien­na dodat­ko­wa chwi­la prze­zna­czo­na na lek­tu­rę Pisma Świę­te­go, na roz­my­śla­nie męki i śmier­ci Pana Jezu­sa, na modli­twę i zasta­no­wie­nie się nad wła­snym życiem, postę­po­wa­niem. Pamię­taj­my o dobrym prze­ży­ciu sakra­men­tu poku­ty i pojed­na­nia. Przy­stą­pie­nie do nie­go w tym cza­sie jest prze­cież naszym obowiązkiem.

 

  1. Przez cały Wiel­ki Post podej­muj­my wiel­ko­post­ną akcję trzeź­wo­ści. W tym roku trud zwią­za­ny z abs­ty­nen­cją ofia­ru­je­my w inten­cji dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do przy­ję­cia pierw­szej Komu­nii Świę­tej oraz ich rodzin, aby Chry­stus napraw­dę i w peł­ni zamiesz­kał w ich ser­cach i aby ta przy­jaźń prze­trwa­ła wszel­kie życio­we pró­by. Niech nasze rodzi­ny kar­mią­ce się jak naj­czę­ściej Eucha­ry­stią będą praw­dzi­wy­mi Kościo­ła­mi domo­wy­mi, któ­re będą pro­mie­nio­wa­ły wśród świa­ta żywą wiarą.

 

  1. W ponie­dzia­łek, 13 mar­ca, przy­pa­da 10. rocz­ni­ca wybo­ru papie­ża Fran­cisz­ka na Sto­li­cę Pio­tro­wą. Powie­rzaj­my go Opatrz­no­ści Bożej oraz opie­ce Mat­ki Naj­święt­szej w naszych oso­bi­stych modli­twach, aby bez­piecz­nie zdo­łał prze­pro­wa­dzić Kościół przez burz­li­we współ­cze­sne czasy.

 

  1. W duchu wiel­ko­post­nej soli­dar­no­ści wspie­raj­my w tym cza­sie dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­nych insty­tu­cji Kościo­ła, zwłasz­cza „Cari­tas”, któ­ra tak sku­tecz­nie, choć bez wiel­kie­go roz­gło­su, poma­ga naj­uboż­szym i będą­cym w potrze­bie w całej Pol­sce oraz bied­nym Pola­kom i umę­czo­nym woj­ną bra­ciom poza gra­ni­ca­mi naszej ojczy­zny. Niech wszy­scy zazna­ją rado­ści świąt Zmar­twych­wsta­nia, zwłasz­cza dzie­ci, samot­ni i opusz­cze­ni, zapo­mnia­ni przez naj­bliż­szych, pozo­sta­wie­ni wła­sne­mu loso­wi. Baran­ki „Cari­tas” – po 10 zł.