Zaznacz stronę

XXV NIEDZIELA 24 września 2023

 

 NIEDZIELA

 

 

730

 

W inten­cji piel­grzy­mów do Skępego

 

 900

 

+  Toma­sza Wiel­goc­kie­go (p19), Wacła­wę, Anto­nie­go i Kazi­mie­rza Rozen, Janu­sza Grzy­wa­czew­skie­go, Bar­ba­rę i Wło­dzi­mie­rza Bog­dań­skich, Bar­ba­rę Tor­bic­ką,  Kazi­mierz Komorowski(p20), Hele­nę Gabry­cho­wicz, Wła­dy­sła­wa War­cza­chow­skie­go, Ste­fa­na Nowa­kow­skie­go, Jani­nę War­cza­chow­ską, Andrze­ja Kuber­skie­go, Marię i Jana Warczachowskich.

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Janu­sza Wybor­skie­go, rodzi­ców i teścia.

 

WTOREK

 

700

 

+ Bole­sła­wa Lor­ka (syn Krzysz­tof z rodz.)

 

ŚRODA

 

1700

 

+ Zofię i Cze­sła­wa Olszewskich

 

CZWARTEK

 

700

 

+ Micha­ła Sko­niecz­ne­go (chrze­śniacz­ka Emi­lia z rodz. p8)

 

PIĄTEK

 

700

 

+ Geno­we­fę Jaro­szew­ską (od Bień­kow­skich p3)

 

SOBOTA

 

1700

 

+ Dariu­sza Lewan­dow­skie­go (od rodzeń­stwa p17)

 

NIEDZIELA

 

 

 

 

730

 

Podzię­ko­wa­nie za otrzy­ma­ne łaski z proś­bą o dal­sze dla Mał­go­rza­ty i Edwar­da Jesio­now­skich w 30 r. ślu­bu (od dzieci)

 

900

 

+ Damia­na Zięt­kie­wi­cza,  Toma­sza Wiel­goc­kie­go (p20),Józe­fę, Józe­fa, Roma­na, Cecy­lię, Wła­dy­sła­wa i Aloj­ze­go Zgliń­skich, Jadwi­gę Maty­asik, Kazi­mie­rza Roze­na, Kazi­mierz Komorowski(p21), dziad­ków Fabi­szew­skich, Sta­ni­sła­wę i Tade­usza Fabi­szew­skich, Boże­nę Żarec­ką, Bar­ba­rę Torbicką,

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                           24 wrze­śnia 2023

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w spo­sób szcze­gól­ny w Koście­le jest poświę­co­na migran­tom i uchodź­com. Kie­dyś Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy obcho­dzo­ny był w innym ter­mi­nie – w dru­gą nie­dzie­lę po uro­czy­sto­ści Obja­wie­nia Pań­skie­go, ale ze wzglę­dów dusz­pa­ster­skich papież Fran­ci­szek w 2018 roku prze­niósł go na dru­gą nie­dzie­lę wrze­śnia. W tym roku jest to już 109. Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodź­cy. Ma nas uwraż­li­wić na doświad­cza­nie nie­spra­wie­dli­wo­ści, krzyw­dy i czę­sto na nie­ludz­ki los tych, któ­rzy z róż­nych powo­dów opusz­cza­ją swo­ją ojczy­znę, poszu­ku­ją dla sie­bie i swo­ich bli­skich bez­piecz­ne­go miej­sca w innych kra­jach. Oso­bi­sty­mi modli­twa­mi obej­mij­my ludzi, któ­rzy opu­ści­li swój dom rodzin­ny przez toczą­ce się woj­ny, prze­śla­do­wa­nia i ter­ror. Pro­śmy Opatrz­ność Bożą, aby dzię­ki pomo­cy dobrych ludzi zna­leź­li dla sie­bie bez­piecz­ne mieszkanie.

 

  1. Dzi­siaj ostat­nia nie­dzie­la wrze­śnia. W cią­gu tego mie­sią­ca, przez wsta­wien­nic­two Mat­ki Bożej i wie­lu Świę­tych, pole­ca­li­śmy Bogu losy ojczy­zny, życie i roz­wój naszych dzie­ci, nasze rodzi­ny. Nadal pro­śmy o żywą wia­rę, nadzie­ję i miłość, goto­wą dzie­lić z brać­mi to, co posia­da­my, choć­by w naj­skrom­niej­szym wymia­rze. Niech nasze rodzi­ny, jako domo­we Kościo­ły, pro­mie­niu­ją Ewan­ge­lią, a czer­pią do tego moc ze wspól­nej modli­twy i Eucha­ry­stii, nie tyl­ko nie­dziel­nej i świątecznej.

 

  1. Każ­de­go roku 27 wrze­śnia (zatem w naj­bliż­szą śro­dę) obcho­dzo­ny jest Świa­to­wy Dzień Tury­sty­ki. Celem tego Dnia jest pod­nie­sie­nie świa­do­mo­ści na temat roli tury­sty­ki w ramach spo­łecz­no­ści mię­dzy­na­ro­do­wej i poka­za­nie, jak tury­sty­ka wpły­wa na spo­łecz­ne, kul­tu­ro­we, poli­tycz­ne i eko­no­micz­ne war­to­ści na całym świe­cie. Pierw­sze obcho­dy Dnia Tury­sty­ki mia­ły miej­sce w 1980 roku pod hasłem „Wkład tury­sty­ki dla zacho­wa­nia dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go, poko­ju i wza­jem­ne­go zro­zu­mie­nia”. W tym duchu war­to pro­mo­wać podró­że do miejsc świę­tych, ruch piel­grzym­ko­wy ist­nie­ją­cy w Koście­le od wie­ków i wszel­kie ini­cja­ty­wy pod­kre­śla­ją­ce nasze war­to­ści chrze­ści­jań­skie i uka­zu­ją­ce dobra kul­tu­ry zwią­za­ne z naszym kul­tem reli­gij­nym, a któ­re jed­no­cze­śnie są war­to­ścia­mi i dobra­mi uni­wer­sal­ny­mi, ogól­no­ludz­ki­mi. Łączą, a nie dzie­lą, każ­de­go w jakimś stop­niu przy­bli­ża­ją do Sacrum.

 

  1. W pią­tek, 29 wrze­śnia, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da świę­to Świę­tych Archa­nio­łów: Micha­ła, Gabrie­la i Rafa­ła. A w ponie­dzia­łek, 2 paź­dzier­ni­ka, wspo­mi­na­my Świę­tych Anio­łów Stró­żów. Może na co dzień nie zawsze pamię­ta­my, że to miło­sier­ny Bóg trosz­czy się o każ­de­go, posy­ła­jąc swo­ich Anio­łów, któ­rzy chro­nią nas i nam poma­ga­ją. To nie wymy­ślo­na baj­ka dla dzie­ci. Anio­ły są bowiem nama­cal­nym prze­ja­wem obec­no­ści Boga w świe­cie, Jego gło­sem. Łączą nie­bo z zie­mią. Dla­te­go korzy­staj­my z ich pośred­nic­twa, pro­śmy o pomoc, zwłasz­cza w trud­nych spra­wach, kie­dy zaczy­na bra­ko­wać nadziei.

 

  1. W przy­szłą nie­dzie­lę wcho­dzi­my w paź­dzier­nik – mie­siąc modli­twy różań­co­wej. Już dzi­siaj zachę­cam wszyst­kich para­fian: dzie­ci, mło­dzież i doro­słych, do licz­ne­go udzia­łu w codzien­nej Mszy Świę­tej i w nabo­żeń­stwie różań­co­wym, któ­re w naszym koście­le będzie­my cele­bro­wa­li o godz. 1600 a w nie­dzie­lę 830. Tych zaś, któ­rym trud­niej dotrzeć do kościo­ła, pro­szę o wspól­ne odma­wia­nie różań­ca w domach. W naszych modli­twach pamię­taj­my też o stu­den­tach roz­po­czy­na­ją­cych rok aka­de­mic­ki. Godzin­ki 700

 

  1. Dziś po 900 spo­tka­nie przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nia; po sumie przy­go­to­wu­ją­cych się do bierzmowania

 

  1. Na orga­ny 11 rodzin zebrano.

 

  1. Kalen­da­rze ścien­ne – 11; eko­no­micz­ne – 9; kie­szon­ko­we – 4,50; Rol­ni­ków – 36 zł.