Zaznacz stronę

XXVI NIEDZIELA 01 października 2023

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

Podzię­ko­wa­nie za otrzy­ma­ne łaski z proś­bą o dal­sze dla Mał­go­rza­ty i Edwar­da Jesio­now­skich w 30 r. ślu­bu (od dzieci)

 

 

 

 

900

 

+ Damia­na Zięt­kie­wi­cza,  Toma­sza Wiel­goc­kie­go (p20),Józe­fę, Józe­fa, Roma­na, Cecy­lię, Wła­dy­sła­wa i Aloj­ze­go Zgliń­skich, Jadwi­gę Maty­asik, Kazi­mie­rza Roze­na, Kazi­mierz Komorowski(p21), dziad­ków Fabi­szew­skich, Sta­ni­sła­wę i Tade­usza Fabi­szew­skich, Boże­nę Żarec­ką, Bar­ba­rę Torbicką, 

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

1600

 

+ Bole­sła­wa Lor­ka (Zakład “HADES” z Lubi­cza p10)

 

WTOREK

 

1600

 

+ rodzi­ców Skow­ron i Rogal­skich, Andrze­ja Skowrona

 

ŚRODA

 

1600

 

+ Dariu­sza Lewan­dow­skie­go od sąsiad­ki Han­ny Kaczo­row­skiej (p18)

 

CZWARTEK

 

1600

 

+ Sta­ni­sła­wę i Sta­ni­sła­wa Kwiat­kow­skich, Marian­nę i Andrze­ja Patan

 

PIĄTEK

700

+ Józe­fa Bor­kow­skie­go (syn Tomasz z rodz. p3)

1600

+ Bar­ba­rę Tor­bic­ką (sąsie­dzi z Oś. Jagiel­lo­nów p15)

 

SOBOTA

 

1600

 

+ Hila­re­go i Marię Wiśniewskich/-/

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ X Jan Aksamitowski

 

 

 

 

900

 

+  Toma­sza Wiel­goc­kie­go (p21), za zmar­łych i żywych człon­ków Różań­ca Wierz­bick,  Kazi­mierz Komorowski(p22), Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Bar­ba­rę i Wło­dzi­mie­rza Bog­dań­skich, Kazi­mie­rza, Wacła­wę i Anto­nie­go Rozen, Zofię, Sta­ni­sław, Roma­na, Jana, Mał­go­rza­tę i Rafa­ła Lewandowskich, 

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DWUDZIESTA SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                  1 paź­dzier­ni­ka 2023

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dziś pierw­sza nie­dzie­la paź­dzier­ni­ka. W kościo­łach i we wspól­no­tach rodzin­nych roz­po­czę­li­śmy nabo­żeń­stwa różań­co­we. Przez wsta­wien­nic­two Bożej Rodzi­ciel­ki, bio­rąc do rąk róża­niec, pro­śmy Jej Syna o miło­sier­dzie dla nas i całe­go świa­ta. Zachę­cam do udzia­łu w codzien­nej Mszy Świę­tej i w codzien­nie cele­bro­wa­nym w naszym koście­le o godz. 1600, paź­dzier­ni­ko­wym nabo­żeń­stwie. A tych, któ­rym trud­niej dotrzeć do kościo­ła, pro­szę o odma­wia­nie różań­ca w domach. Świę­ty Jan Paweł II w liście apo­stol­skim „Rosa­rium Vir­gi­nis Mariae” z 2002 roku napi­sał: „Za pośred­nic­twem różań­ca wie­rzą­cy czer­pie obfi­tość łaski, otrzy­mu­jąc ją nie­ja­ko wprost z rąk Mat­ki Odku­pi­cie­la” (nr 1).

 

  1. Pamię­taj­my i przy­po­mi­naj­my innym, że za odmó­wie­nie jed­nej czę­ści różań­ca, czy­li pię­ciu tajem­nic w spo­sób cią­gły, moż­na uzy­skać odpust zupeł­ny. Korzy­staj­my z tych ducho­wych dobro­dziejstw, jaki­mi może nas Kościół obda­rzyć. W nie­dzie­le i śro­dy odma­wia­my tajem­ni­ce chwa­leb­ne, w ponie­dział­ki i sobo­ty tajem­ni­ce rado­sne, we wtor­ki i piąt­ki – bole­sne, w czwart­ki – tajem­ni­ce światła.

 

  1. Z racji przy­pa­da­ją­ce­go dziś, a przy­kry­te­go przez nie­dzie­lę, litur­gicz­ne­go wspo­mnie­nia Świę­tej Tere­sy od Dzie­ciąt­ka Jezus, któ­ra jest patron­ką misji kato­lic­kich, w całym Koście­le obcho­dzi­my Dzień Misyj­ny Sióstr Zakon­nych. W oso­bi­stych modli­twach pamię­taj­my o wiel­kiej rze­szy sióstr zakon­nych, któ­re cał­ko­wi­cie poświę­ci­ły się nie tyl­ko gło­sze­niu Chry­stu­so­wej Ewan­ge­lii w róż­nych zakąt­kach świa­ta, ale zaj­mu­ją się tak­że krze­wie­niem kul­tu­ry, wycho­wu­ją mło­de poko­le­nia i w poko­rze słu­żą pomo­cą naj­słab­szym, bez­bron­nym i zagubionym.

 

  1. W ponie­dzia­łek, 2 paź­dzier­ni­ka, wspo­mi­na­my Świę­tych Anio­łów Stró­żów. To litur­gicz­ne wspo­mnie­nie ma nam przy­po­mi­nać, że każ­dy z nas ma swo­je­go Anio­ła Stró­ża, któ­re­go zada­niem jest bro­nić nas przed nie­bez­pie­czeń­stwa­mi duszy i cia­ła. Jed­nak by było to moż­li­we, musi­my być uważ­ni na jego natchnie­nia. Nie zapo­mi­naj­my rów­nież każ­de­go dnia pole­cać się opie­ce tego Boże­go wysłannika.

 

  1. W śro­dę, 4 paź­dzier­ni­ka, przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­te­go Fran­cisz­ka z Asy­żu (1182 – 1226), ojca wiel­kiej rodzi­ny fran­cisz­kań­skiej, styg­ma­ty­ka, któ­re­go ducho­wość wywie­ra olbrzy­mi wpływ na życie wie­rzą­cych i Kościo­ła po dzień dzi­siej­szy. To imię nosi rów­nież Ojciec Świę­ty Fran­ci­szek, zatem świę­tu­je­my jego imie­ni­ny. Otocz­my go z tej oka­zji ser­decz­ną modlitwą.

 

  1. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek, pierw­szy pią­tek i pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. Pamię­taj­my, że z daru miło­sier­dzia Boże­go może­my korzy­stać zwłasz­cza przez ręce kapła­nów. W pierw­szy pią­tek mie­sią­ca wprost doświad­czaj­my miło­sier­nej miło­ści pły­ną­cej z prze­bi­te­go Jezu­so­we­go Ser­ca, odna­wia­jąc naszą komu­nię z Bogiem i brać­mi. Oka­zja do spo­wie­dzi świę­tej w naszym koście­le 30 minut przed Msza­mi (700 i 1600)

 

  1. Na orga­ny 5 rodzin.

 

  1. Kalen­da­rze ścien­ne – 11; eko­no­micz­ne – 9; kie­szon­ko­we – 4,50.