Zaznacz stronę

XXXIII NIEDZIELA 19 listopada  2023

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Geno­we­fę Jaro­szew­ską (Bar­ba­ra, Agniesz­ka i Mar­cin Szar­szew­scy p6)

 

 

 

 

 

900

 

+ Jadwi­gę Żół­tow­ską, Lucy­nę Miel­nic­ką, Sta­ni­sła­wa Kostrzew­skie­go, zm. z c.r. Kostrzew­skich i Kosiń­skich, Hali­nę i Leona Fabi­szew­skich, Jani­nę i Adol­fa Schwen­ke, Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Janu­sza Grzy­wa­czew­skie­go, Wero­ni­kę i Jana Mali­now­skich, Marię Żukow­ską, zm. z c.r. Gałeckich,

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Bar­ba­rę Tor­bic­ką (szwa­gier Tomasz z rodz. p20)

 

WTOREK

 

700

 

+ Michał Sko­niecz­ny (soł­tys z Radą Sołec­ką p14)

 

ŚRODA

 

1600

 

+ Geno­we­fę Jaro­szew­ską 1 r. śm. (cór­ka z rodz.)

 

CZWARTEK

 

700

 

+ Józef Bor­kow­ski (syn Robert z rodz. p4)

 

PIĄTEK

 

700

 

+ Tade­usza Wiśniew­skie­go (od syna z rodz.)

 

SOBOTA

 

1600

 

+ Alek­san­dra Wysoc­kie­go (cór­ka Elż­bie­ta z rodz. p2)

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ Cze­sła­wa Sie­ciń­skie­go (Maria i Jan Grab p2)

 

 

 

 

 

 

900

 

+ Andrze­ja Żakie­wi­cza, Hen­ry­ka Kaczo­row­skie­go, dziad­ków Kwiat­kow­skich, Józe­fa Szul­ca, Mie­czy­sła­wa Smo­liń­skie­go, Lucy­nę Miel­nic­ką, Hali­nę i Leona Fabi­szew­skich, Jani­nę i Adol­fa Schwen­ke,  Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Tere­sę, Domi­ni­ka, Andrze­ja, Krzysz­to­fa i Lesz­ka Szar­szew­skich, Zofię Bucz­kow­ską, Andrze­ja Kuber­skie­go, Wła­dy­sła­wa i Jani­nę War­cza­chow­skich, Ele­ono­rę i Ada­ma Opa­trzyk, Ire­nę i Roma­na Ryb­czyń­skich, Jana Wołow­skie­go, Mar­ka Jasiń­skie­go, Ewę i Jerze­go Malu­tę, Iwo­nę Rybę, Agniesz­kę Zawi­stow­ską, zm. z c.r. Celmerów.

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

 TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                  19 listo­pa­da 2023

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w Koście­le powszech­nym obcho­dzo­na jest jako Świa­to­wy Dzień Ubo­gich. Papież Fran­ci­szek usta­no­wio­ne w listo­pa­dzie 2016 roku spe­cjal­nym listem apo­stol­skim „Mise­ri­cor­dia et Mise­ra”, napi­sa­nym na zakoń­cze­nie Nad­zwy­czaj­ne­go Jubi­le­uszo­we­go Roku Miło­sier­dzia. Po raz pierw­szy obcho­dzo­no ten Dzień 19 listo­pa­da 2017 roku pod hasłem „Nie miłuj­my sło­wem, ale czy­nem”. Orga­ni­zo­wa­no w tym dniu uro­czy­ste Msze Świę­te i licz­ne akcje pomo­cy, na przy­kład bez­płat­ne posił­ki lub pomoc medycz­ną dla osób bez­dom­nych i tym podob­ne. Może i w naszym sąsiedz­twie, oko­li­cy są oso­by potrze­bu­ją­ce pomo­cy. Otwórz­my nasze ser­ca na każ­dą ludz­ką bie­dę i chęt­nie włącz­my się w dzia­łal­ność orga­ni­za­cji spo­łecz­nych i kościel­nych, jak Cari­tas, aby poma­gać innym.

 

  1. We wto­rek, 21 listo­pa­da, w litur­gii wspo­mi­na­my Ofia­ro­wa­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Gdy Mary­ja mia­ła trzy lata, rodzi­ce, Świę­ty Joachim i Świę­ta Anna, odda­li Ją kapła­no­wi Zacha­ria­szo­wi, ojcu Świę­te­go Jana Chrzci­cie­la, na wycho­wa­nie i naukę. Mary­ja pozo­sta­ła w świą­ty­ni oko­ło 12 lat. Dla uczcze­nia tej tajem­ni­cy z Jej życia od VIII wie­ku na Wscho­dzie, a od XIV wie­ku tak­że na Zacho­dzie obcho­dzo­no spe­cjal­ne świę­to. Dziś wspo­mi­na­jąc tam­to Ofia­ro­wa­nie, powin­ni­śmy odna­wiać w sobie pra­gnie­nie poświę­ca­nia się Bogu i szu­ka­nia Jego woli.

 

  1. Zaś w śro­dę, 22 listo­pa­da, przy­pa­da litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­tej Cecy­lii, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy, patron­ki chó­rzy­stów, lut­ni­ków, muzy­ków, orga­ni­stów, kościel­nych zespo­łów wokalno-muzycznych.

 

  1. Z wol­na zbli­ża­my się do koń­ca obec­ne­go roku litur­gicz­ne­go. Przy­szła nie­dzie­la, 26 listo­pa­da, to uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta, ostat­nia nie­dzie­la przed kolej­nym Adwentem.

 

  1. Podzię­ko­wa­nie p. Jano­wi Paśniew­skie­mu – czysz­cze­nie dachu i ele­wa­cji plebanii.

 

  1. Świe­ce CARITAS – „ Wigi­lij­ne dzie­ło pomo­cy dzie­ciom” po 10 i 20 zł. przed kościołem.