Zaznacz stronę

PLAN REKOLEKCJI ADWENTOWYCH KARNKOWO 2023

 

Nie­dzie­la, 03 grud­nia 2023 roku

700    

730

Godzin­ki do NMP

Msza świę­ta z nauką – rozpoczęcie

900

Msza świę­ta z nauką dla dzie­ci

1130

Msza świę­ta z nauką

 

Ponie­dzia­łek, 04 grudnia

 

900

Msza świę­ta z nauką

1130

Msza świę­ta z nauką

1600

Msza świę­ta z nauką

 

Wto­rek, 05 grudnia

 

900

Msza świę­ta z nauką

1130

Msza świę­ta z nauką

1600

Msza świę­ta z nauką

 

UWAGI:

  1. Reko­lek­cje pro­wa­dzi Ojciec Eze­chiel ze Skępego
  2. Spo­wiedź PONIEDZIAŁEK Począ­tek 30 min. przed Mszą św.
  3. Tra­dy­cyj­nie ofia­ry z ponie­dział­ku – wyna­gro­dze­nie dla pro­wa­dzą­ce­go rekolekcje.
  4. Zapi­su­je­my cho­rych, któ­rych kapłan odwie­dzi we śro­dę w domach