Zaznacz stronę

Zapytanie ofertowe Karnkowo

Zapy­ta­nie ofer­to­we RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW  — Karn­ko­wo, dnia 22.05.2024  r.

 

 

Postę­po­wa­nie zaku­po­we Nr 1/2024

 

w spra­wie zamó­wie­nia na wyko­na­nie prac kon­ser­wa­tor­skich i restau­ra­tor­skich przy zabyt­kach rucho­mych w ramach zada­nia pn. „Dota­cja na wyko­na­nie prac kon­ser­wa­tor­skich i restau­ra­tor­skich przy zabyt­kach rucho­mych wła­sno­ści Para­fii pod wezwa­niem Św. Jadwi­gi w  Karn­ko­wie”, do któ­re­go nie sto­su­ję się usta­wy z dnia 11 wrze­śnia 2019 r. Pra­wo zamó­wień publicz­nych a zasto­so­wa­nie mają prze­pi­su okre­ślo­ne w uchwa­le nr 232/2022 Rady Mini­strów z dnia 23 listo­pa­da 2022 r. w spra­wie usta­no­wie­nia Rzą­do­we­go Pro­gra­mu Odbu­do­wy Zabyt­ków (RM-06111 – 230-22) oraz Regu­la­mi­nu Nabo­ru Wnio­sków o dofi­nan­so­wa­nie edy­cja 2.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

 

Para­fia Rzymskokatolicka

 1. Św. Jadwi­gi w Karnkowie

87 – 600 Lip­no, Karn­ko­wo 3

 1. Tryb udzie­le­nia zamówienia

 

 1. a) Zama­wia­ją­cy reali­zu­je pro­jekt (zwa­nym dalej „Pro­jek­tem”), któ­ry jest finan­so­wa­ny z dota­cji udzie­lo­nej przez Gmi­nę Lip­no na mocy uchwa­ły nr LI/337/2023 z dnia 19 grud­nia 2023 r. Dota­cja prze­zna­czo­na jest na wyko­na­nie pra­ce kon­ser­wa­tor­skich i restau­ra­tor­skich przy zabyt­kach rucho­mych wła­sno­ści Para­fii pod wezwa­niem Św. Jadwi­gi w Karn­ko­wie. Dota­cja pocho­dzi ze środ­ków Rzą­do­we­go Pro­gra­mu Odbu­do­wy Zabyt­ków w ramach Pol­skie­go Ładu udzie­lo­nych Gmi­nie Lip­no na pod­sta­wie pro­me­sy wstęp­nej nr RPOZ.2022/2802/Polski ŁAD oraz udzia­łu wła­sne­go Gmi­ny Lipno.
 2. b) Zamó­wie­nie udzie­la­ne jest w try­bie postę­po­wa­nia zakupowego.
 3. c) Niniej­sze zamó­wie­nie nie pod­le­ga prze­pi­som usta­wy Pra­wo zamó­wień publicznych.
 4. d) Zama­wia­ją­cy zastrze­ga sobie pra­wo unie­waż­nie­nia postę­po­wa­nia na każ­dym jego eta­pie, bez poda­nia przyczyn.
 5. e) Zama­wia­ją­cy zastrze­ga sobie pra­wo do wystą­pie­nia z zapy­ta­niem doty­czą­cym dodat­ko­wych infor­ma­cji, doku­men­tów lub wyja­śnień w szcze­gól­no­ści w związ­ku z wery­fi­ka­cją oświad­czeń zło­żo­nych przez oferentów.
 6. f) W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach, w każ­dym cza­sie, przed upły­wem skła­da­nia ofert, Zama­wia­ją­cy może zmo­dy­fi­ko­wać lub uzu­peł­nić treść zapro­sze­nia do skła­da­nia ofert.
 7. g) Niniej­sze zapro­sze­nie do skła­da­nia ofert nie zobo­wią­zu­je Zama­wia­ją­ce­go do zawar­cia umowy.
 8. h) Zło­że­nie ofer­ty jest jed­no­znacz­ne z zaak­cep­to­wa­niem bez zastrze­żeń tre­ści niniej­sze­go zapy­ta­nia ofertowego.
 9. Przed­miot zamówienia:

 1. Wyko­na­nie prac w ramach Pro­jek­tu pn. „Dota­cja na wyko­na­nie prac kon­ser­wa­tor­skich i restau­ra­tor­skich przy zabyt­kach rucho­mych wła­sno­ści Para­fii pod wezwa­niem Św. Jadwi­gi w Karn­ko­wie”.
 2. Pro­jekt obej­mu­je wyko­na­nie pra­ce kon­ser­wa­tor­skich i restau­ra­tor­skich przy nastę­pu­ją­cych zabyt­kach rucho­mych, któ­re wpi­sa­ne są do reje­stru zabyt­ków pod nume­rem B/116/1 – 48:

-rzeź­bie Chry­stu­sa Ukrzy­żo­wa­ne­go (rzeź­ba zamon­to­wa­na na ścia­nie w kruchcie),

-chrzciel­ni­cy (usta­wio­na w nawie przy wej­ściu do połu­dnio­wej kapli­cy bocznej),

-obra­zie „Mat­ka Boska Różań­co­wa” (nawa, lewy ołtarz boczny),

-obra­zie „Św. Walen­ty” (nawa, lewy ołtarz bocz­ny, na zasuwie),

-ambo­nie ( przy wej­ściu do prezbiterium).

 

 1. Zakres prac przy zabyt­kach rucho­mych będą­cych przed­mio­tem zamówienia:

 

 1. Rzeź­ba Chry­stu­sa Ukrzy­żo­wa­ne­go: doku­men­ta­cja wstęp­na foto­gra­ficz­na, demon­taż, zabez­pie­cze­nie do trans­por­tu, trans­port do pra­cow­ni kon­ser­wa­tor­skiej, zabie­gi dezyn­sek­cji i impre­gna­cji drew­na, wyko­na­nie odkry­wek w war­stwach tech­nicz­nych rzeź­by i krzy­ża, usta­le­nie budo­wy tech­nicz­nej , pobra­nie pró­bek do badań kon­ser­wa­tor­skich, przed­sta­wie­nie wyni­ków badań i szcze­gó­ło­we­go pro­gra­mu prac kon­ser­wa­tor­skich i restau­ra­tor­skich kon­ser­wa­tor­skiej komi­sji, usu­nię­cie prze­ma­lo­wań z ory­gi­nal­nej poli­chro­mii i zło­ceń, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków drew­na, rekon­struk­cja bra­ku­ją­cych frag­men­tów sny­cer­ki, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków ory­gi­nal­ne­go grun­tu, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków poli­chro­mii (punk­to­wa­nie), pra­ce pozłot­ni­cze – uzu­peł­nie­nie ubyt­ków i rekon­struk­cja zgod­nie z tech­ni­ką ory­gi­na­łu z uży­ciem folii zło­ta, wer­nik­so­wa­nie koń­co­we poli­chro­mii, pra­ce kon­ser­wa­tor­skie przy krzy­żu : usu­nię­cie nawar­stwień, wzmoc­nie­nie tech­nicz­ne kon­struk­cji, impre­gna­cja drew­na, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków drew­na – kito­wa­nie, pra­ce restau­ra­tor­skie przy war­stwie malar­skiej (retusz imi­ta­tor­ski), wer­nik­so­wa­nie, mon­taż rzeź­by na ścia­nie w dotych­cza­so­wym miej­scu eks­po­zy­cji, opra­co­wa­nie powy­ko­naw­czej doku­men­ta­cji prac kon­ser­wa­tor­skich i restauratorskich.
 2. Chrzciel­ni­ca: doku­men­ta­cja wstęp­na foto­gra­ficz­na, omie­ce­nie z kurzu, ewen­tu­al­ny demon­taż pokry­wy , opa­ko­wa­nie, trans­port do pra­cow­ni kon­ser­wa­tor­skiej, pra­ce badaw­cze: wyko­na­nie odkry­wek , usta­le­nie budo­wy tech­nicz­nej (ilość  warstw wtór­nych i ory­gi­nal­ne opra­co­wa­nie malar­sko-pozłot­ni­cze, oce­na sta­nu zacho­wa­nia drew­na i ory­gi­nal­nej poli­chro­mii), pobra­nie pró­bek do badań kon­ser­wa­tor­skich, usta­le­nie szcze­gó­ło­we­go pro­gra­mu prac kon­ser­wa­tor­sko-restau­ra­tor­skich i przed­sta­wie­nie wyni­ków badań komi­sji kon­ser­wa­tor­skiej, usu­nię­cie nawar­stwień z ory­gi­nal­nej poli­chro­mii i zło­ceń, zabieg dezyn­sek­cji i impre­gna­cji drew­na, usu­nię­cie war­stwy zabru­dzeń powierzch­nio­wych z ory­gi­nal­ne­go opra­co­wa­nia malar­sko-pozłot­ni­cze­go,  pra­ce sto­lar­skie przy kon­struk­cji chrzciel­ni­cy, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków drew­na, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków grun­tu, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków poli­chro­mii (punk­to­wa­nie i ewen­tu­al­na rekon­struk­cja war­stwy malar­skiej), uzu­peł­nie­nie ubyt­ków zło­ceń lub rekon­struk­cja w zależ­no­ści od stop­nia zacho­wa­nia ory­gi­na­łu — tech­ni­ka zgod­na z ory­gi­na­łem przy uży­ciu folii zło­ta, sca­le­nie frag­men­tów zacho­wa­nej ory­gi­nal­nej zło­tej folii z uzu­peł­nie­nia­mi, zało­że­nie wer­nik­sów koń­co­wych na war­stwę malar­ską, prze­wie­zie­nie chrzciel­ni­cy do kościo­ła, opra­co­wa­nie powy­ko­naw­czej doku­men­ta­cji zre­ali­zo­wa­nych prac.
 3. Obraz Mat­ka Boska Różań­co­wa : wstęp­na doku­men­ta­cja foto­gra­ficz­na obra­zu z ramą przed kon­ser­wa­cją, wyję­cie obra­zu z ołta­rza, oczysz­cze­nie z kurzu, zabez­pie­cze­nie do trans­por­tu do pra­cow­ni kon­ser­wa­tor­skiej, dezyn­sek­cja drew­na, zabez­pie­cze­nie lica obra­zu bibuł­ką japoń­ską i pró­ba wyję­cia z ramy (?), oczysz­cze­nie odwro­cia obra­zu z zabru­dzeń i praw­do­po­dob­nie z prze­ma­lo­wań?, wyko­na­nie odkry­wek w war­stwach tech­nicz­nych malo­wi­dła, usta­le­nie tech­ni­ki ory­gi­na­łu i zmian w malo­wi­dle doko­na­nych przez Jana Gła­dy­sza, pobra­nie pró­bek do badań kon­ser­wa­tor­skich (stra­ty­gra­fia, rodzaj drew­na), pod­kle­je­nie odspo­jeń malo­wi­dła od pod­obra­zia, usu­nię­cie retu­szy i prze­ma­lo­wań z ory­gi­nal­nej war­stwy malar­skiej, impre­gna­cja uszko­dzo­nej przez owa­dy struk­tu­ry drew­na, kito­wa­nie otwo­rów wylo­to­wych po owa­dach, usu­nię­cie zabru­dze­nia powierzch­nio­we­go z malo­wi­dła, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków drew­nia­ne­go pod­obra­zia, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków zapra­wy i głęb­szych wyłusz­czeń war­stwy malar­skiej, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków malo­wi­dła – punk­to­wa­nie „pio­no­wą kre­secz­ką”, wer­nik­so­wa­nie koń­co­we, pra­ce kon­ser­wa­tor­skie i restau­ra­tor­skie przy ramie — usu­nię­cie prze­ma­lo­wań i nie­szla­chet­nej pozło­ty, impre­gna­cja drew­na, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków drew­na, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków zapra­wy, pra­ce restau­ra­tor­skie: punk­to­wa­nie ubyt­ków war­stwy malar­skiej (poli­chro­mia lub mono­chro­mia ?), uzu­peł­nie­nie ubyt­ków zło­ceń – zło­ta folia na pul­men­cie, mon­taż w ołta­rzu i pra­ce koń­co­we po mon­ta­żu, opra­co­wa­nie powy­ko­naw­czej doku­men­ta­cji wyko­na­nych prac kon­ser­wa­tor­skich i restauratorskich.
 4. Obraz Św. Walen­ty: wyję­cie obra­zu z zasu­wy w ołta­rzu, wyko­na­nie wstęp­nych zdjęć malo­wi­dła przed kon­ser­wa­cją, omie­ce­nie z kurzu, zabez­pie­cze­nie lica obra­zu bibuł­ką japoń­ską, oce­na sta­nu tech­nicz­ne­go kon­struk­cji nośnej obra­zu (kro­sna malar­skie ?), zdję­cie obra­zu z kon­struk­cji nośnej, nawi­nię­cie na wał i prze­wie­zie­nie do pra­cow­ni kon­ser­wa­tor­skiej, oczysz­cze­nie odwro­cia malo­wi­dła z zabru­dzeń powierzch­nio­wych, oce­na sta­nu zacho­wa­nia ory­gi­nal­ne­go płót­na i pod­ję­cie decy­zji czy koniecz­ny jest zabieg dublo­wa­nia obra­zu, usu­nię­cie zabez­pie­cze­nia z bibuł­ki japoń­skiej, odkryw­ki w war­stwie zabru­dze­nia powierzch­nio­we­go i wer­nik­su ( oraz retu­szy?), usu­nię­cie zmie­nio­ne­go optycz­nie wer­nik­su i retu­szy,  usu­nię­cie zabru­dze­nia powierzch­nio­we­go z malo­wi­dła, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków zaprawy‑, wzmoc­nie­nie struk­tu­ral­ne pod­obra­zia lub zabieg dubla­żu na płót­no lnia­ne, wyko­na­nie nowych kro­sien malar­skich – drew­nia­nych, nacią­gnię­cie obra­zu na nowe kro­sna, zało­że­nie wer­nik­su kon­ser­wa­tor­skie­go na lico obra­zu, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków war­stwy malar­skiej — retusz, punk­to­wa­nie imi­ta­tor­skie z zasto­so­wa­niem farb  kon­ser­wa­tor­skich, wer­nik­so­wa­nie koń­co­we, trans­port i mon­taż na zasu­wie w ołta­rzu, opra­co­wa­nie powy­ko­naw­czej doku­men­ta­cji zre­ali­zo­wa­nych prac kon­ser­wa­tor­skich i restauratorskich.
 5. Ambo­na : doku­men­ta­cja foto­gra­ficz­na przed roz­po­czę­ciem prac, usta­wie­nie rusz­to­wa­nia i demon­taż czę­ści ambo­ny (bal­da­chi­mu z par­tią szczy­tu, zaplec­ka, balu­stra­dy i być może kosza ‑do decy­zji wyko­naw­cy prac), wstęp­ne oczysz­cze­nie z kurzu, opa­ko­wa­nie zde­mon­to­wa­nych czę­ści do trans­por­tu do pra­cow­ni kon­ser­wa­tor­skiej, zabieg dezyn­sek­cji drew­na, pra­ce badaw­cze: odkryw­ki paso­wo-krzy­żo­we, oce­na sta­nu zacho­wa­nia poszcze­gól­nych warstw tech­nicz­nych , usta­le­nie zmian doko­na­nych w prze­szło­ści przy ambo­nie, przed­sta­wie­nie komi­sji kon­ser­wa­tor­skiej wyni­ków badań w celu pod­ję­cia decy­zji któ­ra z warstw chro­no­lo­gicz­nych zosta­nie odsło­nię­ta spod nawar­stwień oraz szcze­gó­ło­we­go pro­gra­mu prac restau­ra­tor­skich, zabieg usu­wa­nia wtór­nych powłok malar­skich i pozłot­ni­czych z ory­gi­na­łu, impre­gna­cja uszko­dzo­nej struk­tu­ry drew­na przez owa­dy, nie­zbęd­ne pra­ce sto­lar­skie przy kon­struk­cji poszcze­gól­nych czę­ści ambo­ny, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków drew­nia­ne­go pod­ło­ża w archi­tek­tu­rze, rzeź­bie i apli­ka­cjach sny­cer­skich, rekon­struk­cja bra­ku­ją­cych frag­men­tów sny­cer­ki, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków grun­tu, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków war­stwy malar­skiej – punk­to­wa­nie i rekon­struk­cja miejsc o znacz­nym znisz­cze­niu (tech­ni­ka retu­szu oraz rodzaj farb kon­ser­wa­tor­skich do usta­le­nia po wyko­na­nych pró­bach i akcep­ta­cji komi­sji kon­ser­wa­tor­skiej), pra­ce pozłot­ni­cze: uzu­peł­nie­nie ubyt­ków zło­tej i srebr­nej folii oraz rekon­struk­cja opra­co­wa­nia pozłot­ni­cze­go — pra­ce wyko­na­ne zgod­nie z tech­ni­ką ory­gi­na­łu płat­ki zło­ta lub sre­bra na pul­men­tach, folie pole­ro­wa­ne i mato­wa­ne, wer­nik­so­wa­nie koń­co­we war­stwy malar­skiej w par­tiach archi­tek­tu­ry ambo­ny, retusz wewnętrz­nej stro­ny kosza – bej­co­wa­nie, far­by tem­pe­ro­we; obraz „Św. Jan Nepo­mu­cen”( z zaplec­ka)- demon­taż ram­ki, wyję­cie obra­zu z zaplec­ka, usu­nię­cie prze­ma­lo­wań z ory­gi­nal­nej war­stwy malar­skiej, oczysz­cze­nie odwro­cia z zabru­dzeń i kle­ju, kon­so­li­da­cja warstw tech­nicz­nych, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków zapra­wy, dublaż na nowe pod­obra­zie płó­cien­ne?, lub wzmoc­nie­nie struk­tu­ral­ne ory­gi­nal­ne­go płót­na, pra­ce restau­ra­tor­skie — uzu­peł­nie­nie ubyt­ków war­stwy malar­skiej (punk­to­wa­nie imi­ta­tor­skie, far­by kon­ser­wa­tor­skie); pełen zakres prac kon­ser­wa­tor­skich i restau­ra­tor­skich przy rzeź­bie anio­ła z bal­da­chi­mu: usu­nię­cie nawar­stwień, impre­gna­cja drew­na, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków drew­na, uzu­peł­nie­nie ubyt­ków zapra­wy, punk­to­wa­nie ubyt­ków poli­chro­mii, uzu­peł­nie­nie zło­ceń folią zło­ta wg tech­ni­ki ory­gi­na­łu, wer­nik­so­wa­nie koń­co­we poli­chro­mii, zabez­pie­cze­nie zde­mon­to­wa­nych ele­men­tów ambo­ny i prze­wie­zie­nie do kościo­ła, usta­wie­nie rusz­to­wa­nia, mon­taż, pra­ce koń­co­we po mon­ta­żu, doku­men­ta­cja powy­ko­naw­cza kon­ser­wa­tor­ska prac.
 6. Zama­wia­ją­cy posia­da zezwo­le­nie na reali­za­cję Pro­gra­mu wyda­ne przez Kujaw­sko-Pomor­skie­go

    Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków Dele­ga­tu­ra we Wło­cław­ku – Decy­zja nr ZR/1/2024   z

    dnia 29 stycz­nia 2024 roku.

 1. Warun­ki wyko­na­nia prac:

a)Zabytki obję­te niniej­szym zapy­ta­niem ofer­to­wym moż­na obej­rzeć w koście­le pw. św. Jadwi­gi w

   Karn­ko­wie po uprzed­nim tele­fo­nicz­nym uzgod­nie­niu sto­sow­ne­go ter­mi­nu i godzi­ny z Proboszczem

   Para­fii Rzym­sko­ka­to­lic­kiej pw. św. Jadwi­gi  w Karn­ko­wie — Księ­dzem mgr Danie­lem Augu­sty­nia­kiem  tel. 518 014 678

 b)Prace będą reali­zo­wa­ne w pra­cow­ni kon­ser­wa­tor­skiej Wyko­naw­cy i in situ w koście­le. Po

    zde­mon­to­wa­niu wymie­nio­nych w niniej­szym zapy­ta­niu zabyt­ków przed trans­por­tem do pracowni

    kon­ser­wa­tor­skiej zosta­nie spi­sa­ny pro­to­kół pomię­dzy Zama­wia­ją­cym i Wyko­naw­cą o przekazaniu

    obiek­tów do prac kon­ser­wa­tor­skich i restauratorskich.

  c)W trak­cie reali­za­cji prac Wyko­naw­ca jest zobo­wią­za­ny do zwo­ła­nia komi­sji kon­ser­wa­tor­skich z

      z udzia­łem Zama­wia­ją­ce­go, Wyko­naw­cy i przed­sta­wi­cie­la WUOZ Dele­ga­tu­ra we Włocławku.

  d)Prace muszą być wyko­na­ne z uży­ciem mate­ria­łów wyso­kiej jako­ści, prze­zna­czo­nych do prac 

     kon­ser­wa­tor­skich i restau­ra­tor­skich przy zabyt­kach rucho­mych  poli­chro­mo­wa­nych i zło­co­nych.   

  

 1. Opis warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu (kry­te­ria dostępu)

   O udzie­le­nie zamó­wie­nia mogą ubie­gać się Ofe­ren­ci, którzy:

a)Znajdują się w sytu­acji eko­no­micz­nej i finan­so­wej zapew­nia­ją­cej wyko­na­nie zamówienia

    we   wska­za­nym terminie.

b)Wobec Wyko­naw­cy nie jest pro­wa­dzo­ne postę­po­wa­nie likwi­da­cyj­ne ani nie zgło­szo­no upadłości.

 1. c) Posia­da­ją dyplom ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych w zakre­sie kon­ser­wa­cji i restau­ra­cji dzieł

       sztu­ki ze spe­cja­li­za­cją malar­stwa i rzeź­by polichromowanej.

    d)Posiadają doświad­cze­nie w zakre­sie reali­za­cji pro­jek­tów obej­mu­ją­cych pra­ce konserwatorskie

    i restau­ra­tor­skie przy obra­zach na pod­obra­ziu płó­cien­nym i pod­obra­ziu drew­nia­nym oraz

   przy zabyt­kach rucho­mych- drew­nia­nych, poli­chro­mo­wa­nych i zło­co­nych ( np. rzeź­by, ołtarze,

   ambo­ny i chrzciel­ni­ce. Powyż­sze kry­te­rium będzie uzna­ne za speł­nio­ne jeże­li Ofe­rent wyka­że, że w cią­gu 2019 – 2023 lat zre­ali­zo­wał co naj­mniej czte­ry pro­jek­ty kon­ser­wa­tor­sko-restau­ra­tor­skie  przy wpi­sa­nych do reje­stru zabyt­kach rucho­mych takich jak : obra­zy na płót­nie i na pod­obra­ziu drew­nia­nym, drew­nia­ne poli­chro­mo­wa­ne i zło­co­ne na przy­kład: ołta­rze, ambo­ny, chrzciel­ni­ce i rzeźby.

 1. Wykaz oświad­czeń i doku­men­tów, jakie mają dostar­czyć ofe­ren­ci w celu potwier­dze­nia speł­nie­nia warun­ków udzia­łu w postę­po­wa­niu.

     a)W zakre­sie okre­ślo­nym w punk­cie 7.a i b – załą­czy do for­mu­la­rza ofer­ty oświad­cze­nie o

        speł­nie­niu wymie­nio­nych warun­ków (ory­gi­nał).

     b)W zakre­sie okre­ślo­nym w punk­cie 7.c. – załą­czy do for­mu­la­rza ofer­ty dyplom ukoń­cze­nia     

        stu­diów magi­ster­skich w zakre­sie kon­ser­wa­cji i restau­ra­cji dzieł sztu­ki ze specjalizacją

        malar­stwa i rzeź­by poli­chro­mo­wa­nej (kse­ro­ko­pia potwier­dzo­na za zgod­ność z oryginałem).

  c)W zakre­sie okre­ślo­nym w punk­cie 7.d. – załą­czy do for­mu­la­rza ofer­ty sto­sow­ne dokumenty

    potwier­dza­ją­ce  reali­za­cję nale­ży­cie wyko­na­nych prac kon­ser­wa­tor­skich i  restau­ra­tor­skich przy   

    wpi­sa­nych do reje­stru zabyt­kach rucho­mych (odbiór przez sto­sow­ne urzę­dy kon­ser­wa­tor­skie  

 1. w for­mie pro­to­ko­łów odbioru).

 

 1. Kry­te­rium oce­ny oferty.

     Cena – 100% poda­na cena sta­no­wi cenę ryczał­to­wą i obej­mu­je wszyst­kie kosz­ty nie­zbęd­ne do   

     nale­ży­te­go wyko­na­nia niniej­sze­go zamówienia.

 1. Dane kon­tak­to­we dla oferentów:

 

Para­fia Rzym­sko­ka­to­lic­ka pw. św. Jadwi­gi w Karn­ko­wie, 87 – 600 Lip­no, Karn­ko­wo 3.

Ksiądz pro­boszcz mgr Daniel Augu­sty­niak tel. : 518 014 678

e‑mail:  kancelaria@parafiakarnkowo.pl

 1. Spo­sób i ter­min zło­że­nia oferty:

 

 1. a) Ofer­ty moż­na skła­dać w sie­dzi­bie Zama­wia­ją­ce­go: Para­fia Rzym­sko­ka­to­lic­ka pw. św. Jadwi­gi w Karn­ko­wie : 87 – 600 Lip­no, Karn­ko­wo 3 w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 24.06.2024 roku do godz. 1500 za pośred­nic­twem pocz­ty, kurie­ra , lub oso­bi­ście.
 2. b) Ofer­ty zło­żo­ne po wyzna­czo­nym ter­mi­nie nie będą bra­ły udzia­łu w postę­po­wa­niu, zosta­ną zwró­co­ne bez otwierania.
 3. c) Za ter­min zło­że­nia ofer­ty przyj­mu­je się ter­min dostar­cze­nia ofer­ty do Zama­wia­ją­ce­go (nie decy­du­je data nada­nia listu pole­co­ne­go), w tym godzi­nę dostarczenia.
 4. d) Ofer­ta musi być zło­żo­na w for­mie pisem­nej, w zamknię­tej koper­cie na adres: Para­fia Rzym­sko­ka­to­lic­ka pw. św. Jadwi­gi w Karn­ko­wie, Karn­ko­wo 3, 87 – 600 Lip­no, z dopi­skiem : „Pra­ce kon­ser­wa­tor­skie i restau­ra­tor­skie przy zabyt­kach rucho­mych z kościo­ła pw. św. Jadwi­gi w Karnkowie”.
 5. e) Ofer­ta musi zawierać :

-  For­mu­larz ofer­to­wy — załącz­nik nr 1 do pobrania.

- Kosz­to­rys ofer­to­wy na wyko­na­nie prac kon­ser­wa­tor­skich i restau­ra­tor­skich przy zabytkach

  rucho­mych wła­sno­ści Para­fii pod wezwa­niem św. Jadwi­gi w Karn­ko­wie- oryginał.

 - Klau­zu­rę infor­ma­cyj­ną RODO- do pobra­nia załącz­nik nr 2.

- Zaak­cep­to­wa­ny i pod­pi­sa­ny for­mu­larz pro­po­no­wa­nej umo­wy na reali­za­cję zamó­wie­nia — do

  pobra­nia załącz­nik nr 3.

- Oświad­cze­nia wymie­nio­ne w punk­cie 7a i b.

- Potwier­dzo­ne za zgod­ność z ory­gi­na­łem kopie doku­men­tów wymie­nio­nych w punk­cie 7c i d.

 1. f) O wybo­rze bądź odrzu­ce­niu ofer­ty, ofe­rent zosta­nie powia­do­mio­ny telefonicznie.

 1. Ter­min zwią­za­nia ofertą.

Ofe­ren­ci pozo­sta­ją zwią­za­ni ofer­tą przez okres 60 dni. Bieg ter­mi­nu roz­po­czy­na się wraz z upły­wem ter­mi­nu skła­da­nia ofert.

 

 1. Istot­ne posta­no­wie­nia umowne.

Stro­ny usta­la­ją, że wyna­gro­dze­nie Wyko­naw­cy roz­li­cza­ne będzie fak­tu­ra­mi czę­ścio­wy­mi w dwóch tran­szach, zgod­nie z har­mo­no­gra­mem rze­czo­wo-finan­so­wym, o któ­rym mowa w § 2 umo­wy, po zakoń­cze­niu i odbio­rze czę­ści robót na pod­sta­wie fak­tu­ry czę­ścio­wej i fak­tu­ry końcowej:

1)        fak­tu­ra czę­ścio­wa będzie wysta­wio­na do wyso­ko­ści nie wyż­szej niż 50% wyna­gro­dze­nia brut­to okre­ślo­ne­go w ust. 1 po zakoń­cze­niu I eta­pu prac w ramach reali­za­cji robót, przy czym płat­ność nastą­pi na pod­sta­wie 2 faktur,

2)        fak­tu­ra koń­co­wa na pozo­sta­łą kwo­tę wyna­gro­dze­nia brut­to okre­ślo­ne­go w ust. 1 po zakoń­cze­niu reali­za­cji zamó­wie­nia, z zastrze­że­niem, że pro­cen­to­wa war­tość fak­tu­ry koń­co­wej nie może wyno­sić mniej niż 50% wyna­gro­dze­nia brut­to okre­ślo­ne­go w ust. 1.

3)        Zesta­wie­nia war­to­ści wyko­na­nych robót i roz­li­cze­nia ich war­to­ści muszą być zatwier­dzo­ne przez Zama­wia­ją­ce­go. Zama­wia­ją­cy doko­nu­je ewen­tu­al­nych korekt przed­ło­żo­nych zesta­wień oraz potwier­dza kwo­ty należ­ne do zapła­ty Wyko­naw­cy w cią­gu 7 dni robo­czych od dnia otrzy­ma­nia zestawienia.

4)        Pod­sta­wę wysta­wie­nia fak­tu­ry VAT czę­ścio­wej za wyko­na­ne czę­ścio­wo robo­ty sta­no­wić będzie pro­to­kół odbio­ru czę­ścio­we­go pod­pi­sa­ny bez zastrze­żeń przez Zama­wia­ją­ce­go i Wykonawcę.

5)        Pod­sta­wą do wysta­wie­nia fak­tu­ry VAT koń­co­wej będzie pro­to­kół odbio­ru koń­co­we­go robót pod­pi­sa­ny bez zastrze­żeń przez Wyko­naw­cę, inspek­to­ra nad­zo­ru i Zamawiającego.

Karn­ko­wo, dnia 2024-07-01

INRORMACJA O OTWARCIU I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

         W dniu 28 czerw­ca w kan­ce­la­rii para­fia św. Jadwi­gi w Karn­ko­wie odby­ło się komi­syj­ne otwar­cie pod prze­wod­nic­twem pro­bosz­cza ks. Danie­la Augu­sty­nia­ka, trzech nade­sła­nych ofert na wyko­na­nie zadań pod nazwą: „Dota­cja na wyko­na­nie prac kon­ser­wa­tor­skich i restau­ra­tor­skich przy zabyt­kach rucho­mych wła­sno­ści  para­fii pod wezwa­niem Św. Jadwi­gi w Karnkowie”.

Ofer­ty zło­ży­ły nastę­pu­ją­ce firmy:

 1. Pra­cow­nia Kon­ser­wa­cji Zabyt­ków Bar­ba­ra Kul­czyc­ka Nowak ul. Koło­brze­ska 13L 10 – 445 OLSZTYN
 2. Kon­ser­wa­cja Dzieł Sztu­ki Mgr Joan­na Ziem­le­wicz Ul. Mosto­wa 5/5 87 – 100 TORUŃ
 3. Pra­cow­nia Kon­ser­wa­cji Dzieł Sztu­ki Bar­tosz Sobo­lew­ski, ul. Ste­fa­na Jara­cza 16, 87 – 600 TORUŃ

Bio­rąc pod uwa­gę kry­te­rium oce­ny ofer­ty komi­sja jed­no­gło­śnie wybra­ła ofer­tę 2

Kon­ser­wa­cja Dzieł Sztu­ki Mgr Joan­na Ziem­le­wicz Ul. Mosto­wa 5/5     87 – 100 TORUŃ

.

 Pro­boszcz Ks. Daniel Augustyniak

Prze­wod­ni­czą­cy komisji