ZARZĄDZENIE w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii

Włocławek, 25 marca 2020 r

L.dz. 379/2020 

 

ZARZĄDZENIE 

w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii 

 

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br., z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Włocławskiej, co następuje: 

 

Sprawowanie sakramentów i innych nabożeństw 

 1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Poza liturgią kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte. 

 1. Jeśli przewidziano Mszę św. koncelebrowaną, to w celu umożliwienia uczestnictwa w niej przedstawicielom rodzin zamawiających każdą z intencji należy rozważyć odprawienie osobnych celebracji. Praktyka ta nie jest możliwa w dniach Triduum Paschalnego. 

 1. W domach zakonnych w celebracjach uczestniczyć mogą jedynie mieszkańcy domu, bez udziału osób postronnych. 

 1. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej, zarówno w kościele, jak i na cmentarzu. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy pogrzebowej. 

 1. Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny (maksymalnie do 5 osób), bez trumny z ciałem i bez urny z prochami zmarłego. 

 1. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji przy grobie, bez konduktu i bez wchodzenia do kaplicy cmentarnej. 

 1. Odwołane zostają wszystkie inne celebracje i nabożeństwa okresowe odprawiane w?kościołach z udziałem wiernych, w tym Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale. 

 1. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty: 

 1. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na indywidualną spowiedź. 

 1. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź. 

 1. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub - w razie takiej niemożliwości - w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach. 

 1. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o?praktyce aktu żalu doskonałego i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody. 

 1. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne. 

 1. Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem: 

 1. Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą. 

 1. Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku. 

 1. Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych i świadków. 

 1. Zaleca się przełożenie planowanych chrztów na czas po ustaniu epidemii. Jeżeli jednak chrzest święty miałby być udzielony, to tylko poza Mszą świętą, przy udziale rodziców i chrzestnych. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów - nie należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. W?liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej. 

 

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej 

 1. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w?domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych spowiedzi). 

 1. Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od zarządzeń władz państwowych, co do przedłużenia bądź odwołania stanu epidemii. 

 1. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby. 

 

Zasady pełnienia posługi duszpasterskiej w Wielkim Tygodniu na terenie Diecezji Włocławskiej zostaną określone oddzielnym dokumentem. 

 

Pozostają w mocy pozostałe przepisy wprowadzone Zarządzeniem w związku z?wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce z dnia 21.03.2020 roku (L.dz. 371/2020), które nie zostały zmienione niniejszym dekretem. 

 

Wyrażam wdzięczność kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, osobom życia konsekrowanego za ich nieustającą modlitwę, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do zarządzeń. 

 

Wszystkich zachęcam do głębokiego przeżycia ostatnich tygodni Wielkiego Postu, do?gorliwej modlitwy, a zwłaszcza do ofiarowania cierpienia fizycznego i duchowego w?intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa. 

 

 

 

Ks. Artur Niemira   +Wiesław Mering 

  Kanclerz Kurii Biskup Włocławski 

 

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X