ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

Przewielebny Księże, 

Przesyłam w załączeniu stosowne punkty nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które w dniu 7 sierpnia br. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1356. 

Zgodnie z jego brzmieniem w kościołach i na cmentarzach wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy lub kasku ochronnego z wyłączeniem osób sprawujących kult.

Ponieważ wiadomości przekazywane w mediach nie zawsze są precyzyjne, stąd za sugestią referenta prawnego KEP poniżej załączam dosłowny cytat z nowego rozporządzenia. 

Zgodnie z odezwą Przewodniczącego KEP Kuria Diecezjalna apeluje do Kapłanów o konsekwentne i sumienne przestrzeganie zaleceń sanitarnych, w tym stworzenie wiernym możliwości przyjmowania Komunii Świętej na rękę, oraz ?w poczuciu odpowiedzialności za życie i zdrowie Polaków, apeluje ponownie do wszystkich wiernych o ścisłe przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych, a zwłaszcza o zakrywanie ust i nosa podczas nabożeństw religijnych?. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Ks. Artur Niemira, kanclerz Kurii

 

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2020 r. Poz. 1356 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  

z dnia 7 sierpnia 2020 r.  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

§ 25. 8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać 

1) w obszarze czerwonym pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się: 

a) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż wynosi 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny,  

b) na zewnątrz, uczestnicy bez względu na odległość między sobą, realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;  

2) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie lub realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 24 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny. 

§ 24 ust. 1 o którym mowa powyżej brzmi: 

Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa:  

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samo-chodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;  

 

 

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:  

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,  

b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania  

- chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób,  

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,  

d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach); 

 

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. 

Proboszcz: ks. Daniel Augustyniak
mgr, RM od 1995 roku

Karnkowo 3, 87-600 Lipno
Tel. 54 289 92 90
kom. 518 014 678
e-mail: kancelaria@parafiakarnkowo.pl
NIP 466-02-07-844 REGON 040122574

Konto w banku: BANK PEKAO SA I O. w Lipnie
03 1240 3392 1111 0010 6207 5526

Kancelaria

pn, wt, czw, pt 07:30 - 08:00
śr, sob 16:00 - 17:00

Porządek Mszy św.

niedziele i święta: 7:00, 9:00, 11:30


świętą zniesione: 9:00, 16:00 (od października do kwietnia) 17:00 (od maja października)

dni powszednie: poniedziałek, wtorek , czwartek, piątek: 7:00, środa i sobota 16:00 (zima 17:00 lato)


Odpust św. Jadwigi Śląskiej: niedziela po 16 X