Zaznacz stronę
O nas

O naszej parafii

Przy trak­cie bitym mię­dzy Lip­nem a Skę­pem, w powie­cie lip­now­skim, guber­ni płoc­kiej, zie­mi dobrzyń­skiej, leży wieś Karn­ko­wo, dotąd w posia­da­niu słyn­nej rodzi­ny Karn­kow­skich będąca.

Naczel­ną jej ozdo­bę sta­no­wi kościół muro­wa­ny, jak to wska­zu­je ryci­na, na nie­co wznie­sio­nym pagór­ku, oto­czo­ny murem.

Aktualności

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 14 lipca 2024

              NIEDZIELA     730   + Jani­nę i Adol­fa Schwen­ke, Hele­nę i Ste­fa­nię Pachoc­kie           900     + Zeno­na Lendeckiego(p26), Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Rena­tę Bara­now­ską /p1/, Wero­ni­kę, Hali­nę i Leona Fabi­szew­skich, Bar­ba­rę i Ryszarda…

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 07 Lipca 2024

     NIEDZIELA     730   + Zofię Żuraw­ską (chrze­śniacz­ka Mał­go­sia z mężem)      900     + Roma­na i Nata­lię Chy­liń­skich, Damia­na Zient­kie­wi­cza, Zeno­na Lendeckiego(p25), Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Miro­sła­wę Kucz­kow­ską, Rena­tę Bara­now­ską, rodzi­ców Komo­row­skich i…

Zapytanie ofertowe Karnkowo

Zapy­ta­nie ofer­to­we RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW  — Karn­ko­wo, dnia 22.05.2024  r.     Postę­po­wa­nie zaku­po­we Nr 1/2024   w spra­wie zamó­wie­nia na wyko­na­nie prac kon­ser­wa­tor­skich i restau­ra­tor­skich przy zabyt­kach rucho­mych w ramach zada­nia pn. „Dota­cja na wykonanie…

Sakramenty Święte

Chrzest

I nie­dzie­la mie­sią­ca godz. 1130 I Świę­to Boże­go Naro­dze­nia 1130; I Świę­to Wiel­ka­noc­ne 1130

Zgło­sze­nie 10 dni przed ter­mi­nem z nastę­pu­ją­cy­mi dokumentami:

 • Akt uro­dze­nia z USC (może być ksero)
 • Dane rodzi­ców chrzest­nych (imię , nazwi­sko, uro­dze­nie data, adres zamieszkania)
 • Zaświad­cze­nie dla chrzest­nych jeśli są zamiesz­ka­li w innej parafii
Małżeństwo

I nie­dzie­la mie­sią­ca godz. 1130 I Świę­to Boże­go Naro­dze­nia 1130; I Świę­to Wiel­ka­noc­ne 1130

Zgło­sze­nie 10 dni przed ter­mi­nem z nastę­pu­ją­cy­mi dokumentami:

 • Akt uro­dze­nia z USC (może być ksero)
 • Dane rodzi­ców chrzest­nych (imię , nazwi­sko, uro­dze­nie data, adres zamieszkania)
 • Zaświad­cze­nie dla chrzest­nych jeśli są zamiesz­ka­li w innej parafii
Pogrzeb

Naj­pierw z księ­dzem usta­la­my ter­min (przed usta­le­nia­mi z zakła­dem pogrzebowym)

 • Akt zgo­ny z potwier­dze­niem z USC
 • Zaświad­cze­nie u ostat­nich sakra­men­tach np: od kape­la­na ze szpitala):

Cmentarz

Informacje o pochówku

Ustawa z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

 • Pra­wo do gro­bu przy­słu­gu­je oso­bie, któ­ra zawar­ła umo­wę z zarząd­cą cmen­ta­rza na pocho­wek w danym miejscu.
 • Po śmier­ci oso­by, któ­ra zawar­ła umo­wę, pra­wo do pochów­ku mają m. inny­mi pozo­sta­ły współ­mał­żo­nek, krew­ni zstęp­ni i krew­ni wstępni.
 • Za grób wno­si się opła­tę w/g cennika
 • Grób nie może być uży­ty do ponow­ne­go pochów­ku przed upły­wem 20 lat.
 • Prze­pis ten nie ma zasto­so­wa­nia, do cho­wa­nia w gro­bach muro­wa­nych, prze­zna­czo­nych do pomiesz­cze­nia kil­ku tru­mien, a tak­że do cho­wa­nia urn.

Regulamin cmentarza Parafii św. Jadwigi w Karnkowie

 1. Wła­ści­cie­lem i zarząd­cą cmen­ta­rza jest para­fia św. Jadwi­gi w Karn­ko­wie, na któ­rej spo­czy­wa obo­wią­zek zacho­wa­nia kato­lic­kie­go cha­rak­te­ru cmen­ta­rza i jego utrzy­ma­nie zgod­nie z prze­zna­cze­niem. (tel. 54/2899290).
 2. Zarząd nad cmen­ta­rzem spra­wu­je Proboszcz.
 3. Oso­by prze­by­wa­ją­ce na tere­nie cmen­ta­rza zobo­wią­za­ne są do posza­no­wa­nia świę­to­ści miej­sca, zacho­wa­nia ciszy i sza­cun­ku należ­ne­go oso­bom zmar­łym oraz dba­nia o czy­stość i porzą­dek; dzie­ciom wol­no prze­by­wać tyl­ko pod opie­ką dorosłych.
 4. W szcze­gól­no­ści nie­do­zwo­lo­ne jest na tere­nie cmentarza:
  • prze­by­wa­nie w sta­nie w sta­nie nie­trzeź­wym, spo­ży­wa­nie napo­jów alko­ho­lo­wych, pale­nie papierosów

  • wpro­wa­dza­nie zwierząt

  • nisz­cze­nie zieleni

  • nisz­cze­nie lub samo­wol­ne prze­miesz­cza­nie ele­men­tów małej architektury

  • wyrzu­ca­nie śmie­ci w miej­scach nie­do­zwo­lo­nych, wyrzu­ca­nie śmie­ci nie pocho­dzą­cych z cmen­ta­rza, wypa­la­nie śmieci

  • pro­wa­dze­nie akwi­zy­cji, umiesz­cza­nie reklam i roz­kła­da­nie wizytówek

  • zabu­do­wa­nie gro­bu wykra­cza­ją­ce poza powierzch­nią miej­sca grze­bal­ne­go, usta­wia­nie ławek, ogro­dzeń, sadze­nie drzew i krze­wów, utwar­dza­nie wokół miejsc grze­bal­nych, itp. Ław­ki, utwar­dzo­ne miej­sca, nasa­dzo­ne drze­wa oraz krze­wy mogą być usu­nię­te przez pra­cow­ni­ków cmen­ta­rza bez powia­do­mie­nia dys­po­nen­ta grobu

  • wjeż­dża­nie pojaz­da­mi mecha­nicz­ny­mi i rowe­ra­mi bez zgo­dy Administratora

  • han­dlo­wa­nie i zarobkowanie

  • usu­wa­nie lub nisz­cze­nie na gro­bach tablic i napi­sów doty­czą­cych osób tam pochowanych

  • zbie­ra­nia wszel­kie­go rodza­ju roślin, sztucz­nych kwia­tów i wią­za­nek, zni­czy z cudzych grobów

  • cho­dze­nie po urzą­dzo­nych miej­scach grzebalnych

  • samo­wol­ne wyko­ny­wa­nie prac budow­la­nych i kamieniarskich

 1. Usłu­gi i pra­ce kamie­niar­skie przy gro­bach mogą być wyko­ny­wa­ne tyl­ko w dni robo­cze oraz w sobo­tę w godzi­nach otwar­cia cmen­ta­rza po uprzed­nim uzy­ska­niu zgo­dy Admi­ni­stra­to­ra, wnie­sie­niu sto­sow­nych opłat i zgło­sze­niu zakre­su prac w kan­ce­la­rii cmentarza.
 2. Zie­leń wyso­ka znaj­du­je się pod opie­ką Admi­ni­stra­to­ra. Dys­po­nen­ci gro­bów nie mogą we wła­snym zakre­sie wyko­ny­wać sadze­nia, wycin­ki ani innej zmia­ny sta­nu drzew i wyso­kich krze­wów rosną­cych w ale­jach cmen­tar­nych lub przy grobach.
 3. Za znisz­cze­nia i szko­dy powsta­łe w związ­ku z dzia­ła­niem sił przy­ro­dy, kra­dzie­żą i akta­mi wan­da­li­zmu zarząd cmen­ta­rza nie pono­si odpowiedzialności.
 4. Kształt nagrob­ków, pomni­ków lub gro­bow­ców, umiesz­czo­ne na nich napi­sy i uży­ta sym­bo­li­ka nie mogą naru­szać wyzna­nio­we­go cha­rak­te­ru cmentarza.
 5. Kan­ce­la­ria cmen­ta­rza znaj­du­ją­ca się przy kan­ce­la­rii para­fial­nej, zała­twia wszel­kie spra­wy zwią­za­ne z funk­cjo­no­wa­niem cmen­ta­rza oraz pobie­ra opła­ty wyni­ka­ją­ce z kosz­tów funk­cjo­no­wa­nia i utrzy­ma­nia cmen­ta­rza oraz pla­nów inwestycyjnych.
 6. Każ­dy grób powi­nien mieć dys­po­nen­ta. Oświad­cza on w for­mie pisem­nej, że nie ma innych osób, któ­re mogą sobie rościć pra­wa do grobu.
 7. Usłu­gi kamie­niar­skie mogą być świad­czo­ne przez wyko­naw­ców po przed­sta­wie­niu pro­jek­tu zago­spo­da­ro­wa­nia gro­bu i jego oto­cze­nia oraz po uprzed­nim wnie­sie­niu opłat Pro­jekt zago­spo­da­ro­wa­nia gro­bu i jego oto­cze­nia może obej­mo­wać jedy­nie wymiar pla­cu miej­sca grze­bal­ne­go, któ­ry został okre­ślo­ny w pokwi­to­wa­niu na grób.
 8. W przy­pad­ku stwier­dze­nia przez Admi­ni­stra­to­ra rażą­cych uchy­bień przy wyko­ny­wa­niu prac lub usług, bądź nie­prze­strze­ga­nia przez Wyko­naw­cę posta­no­wień regu­la­mi­nu, nie wno­sze­niu sto­sow­nych opłat albo uchy­bie­nia wymo­gom litur­gii i zasa­dom obo­wią­zu­ją­cym w miej­scu świę­tym Admi­ni­stra­tor może sto­so­wać wobec takie­go wyko­naw­cy cza­so­wy lub sta­ły zakaz dzia­łal­no­ści na cmentarzu.
 9. Wyko­naw­cy usług kamie­niar­skich zobo­wią­za­ni są na wezwa­nie pra­cow­ni­ków cmen­ta­rza i ochro­ny oka­zy­wać pozwo­le­nie wyda­ne przez Admi­ni­stra­to­ra na pro­wa­dze­nie prac kamie­niar­skich. W przy­pad­ku bra­ku pozwo­le­nia na pro­wa­dze­nie prac kamie­niar­skich Zarząd­ca ma pra­wo zabro­nić wyko­ny­wa­nia usług kamie­niar­skich i naka­zać opusz­cze­nie tere­nu cmen­ta­rza, a w razie potrze­by wezwać odpo­wied­nie służ­by porząd­ko­we lub Policję.
 10. Niniej­szy Regu­la­min, zatwier­dzo­ny przez Bisku­pa Wło­cław­skie­go, zgod­ny jest z Instruk­cją w spra­wie pogrze­bu wyda­ną przez Bisku­pa Wło­cław­skie­go dnia 12.09.2011 r. (L.dz. 1170/2011) i z aktu­al­nie obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi kościel­ny­mi i pań­stwo­wy­mi doty­czą­cy­mi pogrze­bu i cmentarzy.
 11. Regu­la­min cmen­ta­rza wcho­dzi w życie z dniem 1 listo­pa­da 2013 r.

Opłaty na cmentarzu w Karnkowie

Za korzy­sta­nie z miejsc na grób przez okres 20 lat — P O K Ł A D N E

1. Grób jed­no­miej­sco­wy 550,00 zł
2. Grób dwu­miej­sco­wy 950,00 zł
3. Grób trzy­miej­sco­wy 1 250,00 zł
4. Grób dzie­cię­cy (wiek do 6 lat) 350,00 zł
5. Grób pię­tro­wy (za każ­dą dodat­ko­wą) trumnę) 200,00 zł
6. Prze­kształ­ce­nie gro­bu z ziem­ne­go na muro­wa­ny (pie­cza­ra) 400,00 zł

Opłaty za postawienie nagrobka

POMNIK

1. Poje­dyn­cze­go 350,00 zł
2. Podwój­ne­go 450,00 zł
3. Potrój­ne­go 650,00 zł
4. Pomnik dla dziec­ka (wiek do 6 lat) 200,00 zł

Historia cmentarza w Karnkowie

Cmen­tarz w Karn­ko­wie praw­do­po­dob­nie powstał pod koniec XVIII wie­ku, gdy prze­kształ­co­no kościół kola­tor­ski w Karn­ko­wie na para­fial­ny po znisz­cze­niu kościo­ła para­fial­ne­go w Wierzbicku.

 1. Wrze­sień 1824 r. Pismo do rzą­do­wej komi­sji o zezwo­le­nie na ogro­dze­nie cmentarza
 2. 1833 rok Figu­ra św. Apo­lo­nii na cmen­ta­rzu i kapli­ca na szcząt­kach powstań­ców listo­pa­do­wych ufun­do­wa­na prze Karnkowskiego.
 3. 28 lip­ca 1876 posta­wia­nie par­ka­nu na cmentarzu
 4. 31 stycz­nia 1885 roku zezwo­le­nie na odpra­wia­nie Mszy na cmentarzu.
 5. Rok 1922 – pobu­do­wa­nie bra­my głów­nej cmentarza
 6. Akta wizy­ta­cji Bisku­pa 14 wrze­śnia 1930 roku wzmian­ku­ją o zagi­nię­ciu świa­dectw fun­da­cji cmentarza

Klik­nij by zoba­czyć mapę cmentarza