Zaznacz stronę

Niedziela XXV — 18 Września

NIEDZIELA XXV

18 wrze­śnia

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ X Jan Fornalczyk

 

 

 

900

 

+ Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Hen­ry­ka, Hele­nę, Jana, Sta­ni­sła­wę i Józe­fa Kowal­skich, Ire­ne­usza Grzy­wa­czew­skie­go, Jac­ka Bor­kow­skie­go  Danie­lę i Paw­ła Zdu­now­skich, Kla­rę Załuc­ką, Krzysz­to­fa i Maria­na Sobiech, Cze­sła­wę i Ste­fa­na Git­ner, Ste­fa­nię Zakrzew­ską, zm. z c.r. Gór­skich, Wie­sła­wa i Jerze­go Went, Józe­fa Wiśniewskiego,

 

 

1130

 

Za para­fian 

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Zofię Gło­wiń­ską (Arka­diusz Sto­lar­ski z rodz. p6)

WTOREK

 

700

 

+ Andrze­ja Bara­now­skie­go (sio­stra Ali­na z rodz. p4)

ŚRODA

 

1700

 

+ Sła­wo­mi­ra Rud­nic­kie­go 5 r. śm., Zyg­mun­ta Jano­wi­cza i Janu­sza Kacprzaka

CZWARTEK

 

700

 

+ Grze­go­rza i Bar­ba­rę Piórkowskich

PIĄTEK

 

700

 

+ Jac­ka Bor­kow­skie­go (od Józe­fa Załuc­kie­go i Marii Trej­da p1)

SOBOTA

 

1700

 

+ Zofię i Cze­sła­wa Olszewskich

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ Sta­ni­sła­wa Jasiń­skie­go r. śm.

 

 

 

900

 

+ Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Wacła­wę, Anto­nie­go i Kazi­mie­rza Rozen, Janu­sza Grzy­wa­czew­skie­go, Bar­ba­rę i Wło­dzi­mie­rza Bog­dań­skich, Józe­fa Wiśniewskiego,

 

 

1130

 

Za para­fian

 

DWUDZIESTA PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     18 wrze­śnia 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś dwu­dzie­sta pią­ta nie­dzie­la zwy­kła w roku kościel­nym. Modli­my się wspól­nie, aby­śmy zacho­wu­jąc Boże przy­ka­za­nia, zasłu­ży­li na życie wiecz­ne (kolek­ta mszal­na). Niech udział w świę­tych obrzę­dach wspo­ma­ga nas na dro­dze wier­ne­go wypeł­nia­nia Boże­go pra­wa. 

2. Dziś przy­pa­da tak­że Świa­to­wy Dzień Środ­ków Spo­łecz­ne­go Prze­ka­zu. Naszą modli­twą ota­cza­my wszyst­kich pra­cu­ją­cych w mediach, aby wier­nie słu­ży­li praw­dzie. W korzy­sta­niu z prze­strze­ni medial­nej niech wszyst­kim towa­rzy­szy wza­jem­na życz­li­wość i sza­cu­nek. Dzię­ku­je­my tak­że za media kato­lic­kie, któ­re słu­żą sze­rze­niu Dobrej Nowi­ny. 

3. Dziś, 18 wrze­śnia, przy­pa­da rów­nież świę­to Świę­te­go Sta­ni­sła­wa Kost­ki, patro­na dzie­ci i mło­dzie­ży, głów­ne­go patro­na Pol­ski. Ze wzglę­du na przy­pa­da­ją­cą nie­dzie­lę nie jest ono cele­bro­wa­ne w litur­gii. Naszą modli­twą ota­cza­my mło­de poko­le­nie, aby wzra­sta­ło w wie­rze i bli­sko­ści Pana. 

4. W śro­dę, 21 wrze­śnia, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da świę­to Świę­te­go Mate­usza Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty. 

5. W pią­tek, 23 wrze­śnia, będzie­my obcho­dzi­li litur­gicz­ne wspo­mnie­nie Świę­te­go Ojca Pio. To jeden z naj­więk­szych świę­tych XX wie­ku, któ­ry był szcze­gól­nym narzę­dziem dzia­ła­nia Boga w świe­cie.   

6. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 25 wrze­śnia, w Koście­le przy­pa­da 108. Świa­to­wy Dzień Migran­ta i Uchodźcy.

7. Spo­tka­nia kate­che­za do bierz­mo­wa­nia w przy­szłą niedzielę::

  • Do I Komu­nii  po 900
  • III rok po sumie

8. Kalen­da­rze:

  • Ścien­ne po 10 zł.
  • Eko­no­micz­ne po 8 zł.
  • Kie­szon­ko­we po 4 zł.

9. Wszyst­kich jubi­la­tów i sole­ni­zan­tów tego tygo­dnia niech Bóg hoj­nie obda­rza swo­ją łaską,  umac­nia w wie­rze, nadziei i miło­ści oraz pro­wa­dzi świa­tłem swo­jej praw­dy.