Zaznacz stronę

NIEDZIELA XXXIV CHRYSTUSA KRÓLA-20 listopada

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Jadwi­gę Żółtowską

 

 

 

 

 

900

 

+ Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Hele­nę Gabrychowicz(p10), Zyg­mun­ta Pola­kow­skie­go, Janu­sza Grzy­wa­czew­skie­go, Wero­ni­kę i Jana Mali­now­skich, Marię Żukow­ską, Marię, Józe­fa i Jana Gałec­kich, Tere­sę Paul (p14), Bar­ba­rę Tor­bic­ką ℗, Sta­ni­sła­wa Olszew­skie­go, Julian­nę Cymer­man (p3), Bole­sła­wa Lor­ka (p11), O szczę­śli­we rozwiązanie,

 

 

1130

 

Za para­fian 

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Andrze­ja Bara­now­skie­go (Kole­żan­ki Karo­li­ny  p11)

WTOREK

 

700

 

+ Janu­sza Wybor­skie­go ( sio­stra Gra­ży­na z rodz.  p5)

ŚRODA

 

1600

 

+ Jadwi­gę Doma­now­ską (Ali­cja i Roman Wiśniew­scy p19)

CZWARTEK

 

700

 

+ Jadwi­gę Wiśniew­ską (wnucz­ka Beata z rodz. p4)

PIĄTEK

 

700

 

+ Tade­usza Wiśniew­skie­go (od żony z rodz.)

SOBOTA

 

1600

 

+ Zyg­mun­ta Sza­blew­skie­go z racji urodzin

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ Jana i Andrze­ja Jasińskich

 

 

 

 

 

900

 

+ Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Andrze­ja Żakie­wicz, Józe­fę i Hen­ry­ka Kaczo­row­skich, Hele­nę Gabrychowicz(p11), Mie­czy­sła­wa Smo­liń­skie­go, Maria­na Len­dec­kie­go i zm. z c.r. Len­dec­kich, Tade­usza Żół­tow­skie­go, rodzi­ców Kwa­śniew­skich, teściów Żół­tow­skich, Kry­sty­nę Żół­tow­ską, Tere­sę Paul (p15), Bar­ba­rę Tor­bic­ką ℗, Bar­ba­rę Tor­bic­ką ℗, Sta­ni­sła­wa Olszew­skie­go, Julian­nę Cymer­man (p4), Zofię Bucz­kow­ską, Bole­sła­wa Lor­ka (p12),

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

 

 

 

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA   20 listo­pa­da 2022

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Dziś ostat­nia nie­dzie­la roku litur­gicz­ne­go, w któ­rą obcho­dzi­my uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta. W dniu dzi­siej­szym na proś­bę papie­ża Fran­cisz­ka mło­dzież gro­ma­dzi się, aby obcho­dzić Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży. Ogar­nij­my ludzi mło­dych ser­decz­ną modli­twą, aby wzra­sta­li w wie­rze, nadziei i miło­ści oraz zawsze żyli w bli­sko­ści Chrystusa.

 

2. Dzi­siej­szy dzień to tak­że świę­to patro­nal­ne Akcji Kato­lic­kiej i Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży. Akcja Kato­lic­ka pro­pa­gu­je war­to­ści chrze­ści­jań­skie w życiu spo­łecz­nym. Zada­niem Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzie­ży jest kształ­to­wa­nie doj­rza­łych postaw wśród mło­dych kato­li­ków. Naszą modli­twą ogar­nia­my wszyst­kich zrze­szo­nych w tych wspól­no­tach. 

 

3. Jutro, 21 listo­pa­da, w litur­gii przy­pa­da wspo­mnie­nie Ofia­ro­wa­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Tra­dy­cja prze­ka­zu­je, że Mary­ja zosta­ła jako dziec­ko przed­sta­wio­na w świą­ty­ni i przy niej wzra­sta­ła. Dla nas Mat­ka Chry­stu­sa pozo­sta­je szcze­gól­nym wzo­rem życia poświę­co­ne­go Bogu. 

 

4. We wto­rek, 22 listo­pa­da, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da wspo­mnie­nie Świę­tej Cecy­lii, dzie­wi­cy i męczen­ni­cy, patron­ki muzy­ki kościel­nej. 

 

5. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę przy­pa­da pierw­sza nie­dzie­la Adwen­tu. Roz­pocz­nie­my czas rado­sne­go ocze­ki­wa­nia i przy­go­to­wa­nia na spo­tka­nie z Panem. Naj­pierw na powtór­ne przyj­ście Chry­stu­sa na koń­czy cza­sów, a tak­że na świę­to­wa­nie pierw­sze­go przyj­ścia Pana na zie­mię. Reko­lek­cje w naszej para­fii popro­wa­dzi Oj. Her­bert OFM ze Skępego.

 

6. Świe­ce CARITAS „Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom” małe po 10 zł. duże po 20 zł.

 

7.Wszystkim jubi­la­tom i sole­ni­zan­tom życzy­my obfi­to­ści Bożych darów oraz szcze­gól­nej opie­ki Mat­ki Naj­święt­szej.