Zaznacz stronę

III NIEDZIELA-22 stycznia 2023

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Tade­usza Grzy­wa­czew­skie­go (od Bień­kow­skich p2)

 

 

 

900

 

+ Bar­ba­rę Tor­bic­ką (pW4), Han­nę Jagiel­ską, Sabi­nę, Jolan­tę, Annę, Micha­ła i Roma­na Kowal­skich, Regi­nę, Ewę, Jerze­go i Sła­wo­mi­ra Jagiel­skich, Win­cen­te­go, Jaro­sła­wa i Ire­nę Nowa­kow­skich, Bar­ba­rę i Miro­sła­wa Wiśniew­skich, Lucy­nę, Sta­ni­sła­wa i Jerze­go Kaczo­row­skich, Tade­usza Grzy­wa­czew­skie­go, Bogu­sła­wa Wysoc­kie­go (p3), Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Ste­fa­nię i Hele­nę Pachoc­kie, Tere­sę, Zyg­mun­ta i Igna­ce­go Jesio­now­skich, Cze­sła­wa Sie­ciń­skie­go (p9), Jani­nę War­cza­chow­ską, Hen­ry­ka i Józe­fę Kaczo­row­skich, dziad­ków Kwiat­kow­skich, dziad­ka Szul­ca, Jana i Danu­tę Koso­budz­kich, Blan­dy­nę i Edmun­da Filar­skich, o szczę­śli­wą ope­ra­cje dla Grzegorza.

 

 

1130

 

Za para­fian

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Jadwi­gę Doma­now­ską (od Wsze­la­kich i Spry­ciń­skich p27)

WTOREK

 

700

 

+ Ade­lę Paw­łow­ską (dru­ho­wie OSP Karn­ko­wo p8)

ŚRODA

 

1600

 

+ Tade­usza Tro­ja­now­skie­go, rodzi­ców Gała­dy­ków, teściów Tro­ja­now­skich 

CZWARTEK

 

700

 

+  Wie­sła­wa Went (brat Jarek z rodz. p5)

PIĄTEK

 

700

 

+ Gra­ży­nę Zie­liń­ską (wnucz­ka Daria z rodz. p3) 

SOBOTA

 

1600

 

+ Bar­ba­rę Gromek

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ Wal­de­ma­ra Kwiat­kow­skie­go (brat Sła­wo­mir z rodz. p2)

 

 

900

 

+ Bar­ba­rę Tor­bic­ką (pW5), Bogu­sła­wa Wysoc­kie­go (p4), Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Ste­fa­nię i Hele­nę Pachoc­kie, Cze­sła­wa Sie­ciń­skie­go (p10), Anie­lę i Anto­nie­go Jurek, Hen­ry­kę i Wła­dy­sła­wa Wit­kow­skich, Jerze­go Dąbrow­skie­go, Jana, Euge­niu­sza i Wik­to­ra Dąbrow­skich, Józe­fa Roso­łow­skie­go, Zofię, Sta­ni­sła­wa, Jana, Roma­na, Mał­go­rza­tę i Rafa­ła Lewandowskich,

 

 

1130

 

Za para­fian

 

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU     22 stycz­nia 2023

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la w całym Koście­le powszech­nym obcho­dzo­na jest jako Nie­dzie­la Sło­wa Boże­go. W liście apo­stol­skim z wrze­śnia 2019 roku usta­na­wia­ją­cym tę nie­dzie­lę papież Fran­ci­szek napi­sał: „Cią­głe czy­ta­nie Pisma Świę­te­go i uczest­nic­two w Eucha­ry­stii pozwa­la­ją roz­po­znać oso­by nale­żą­ce do sie­bie nawza­jem. Jako chrze­ści­ja­nie jeste­śmy jed­nym ludem kro­czą­cym w histo­rii, jeste­śmy sil­ni obec­no­ścią Pana pośród nas, któ­ry do nas prze­ma­wia i nas kar­mi. Dzień poświę­co­ny Biblii nie powi­nien być «raz w roku», ale w każ­dym dniu roku, ponie­waż musi­my pil­nie stać się bli­scy Pismu Świę­te­mu oraz Zmar­twych­wsta­łe­mu, któ­ry nigdy nie prze­sta­je dzie­lić się sło­wem i Chle­bem we wspól­no­cie wie­rzą­cych. W tym celu musi­my wejść w bli­ską rela­cję z Pismem Świę­tym, w prze­ciw­nym razie nasze ser­ce pozo­sta­nie zim­ne, a oczy zamknię­te, dotknię­te nie­zli­czo­ny­mi for­ma­mi śle­po­ty”. 

 

2. Z oka­zji przy­pa­da­ją­ce­go w sobo­tę Dnia Bab­ci i w dzi­siej­szą nie­dzie­lę Dnia Dziad­ka ser­decz­ną pamię­cią obej­mij­my nasze dro­gie bab­cie i dro­gich dziad­ków, módl­my się za tych żyją­cych i tych, któ­rzy ode­szli już do Pana. Bar­dzo wie­le im zawdzię­cza­my. Niech naszym podzię­ko­wa­niem będzie modli­twa, ofia­ro­wa­na Komu­nia Świę­ta i codzien­na ser­decz­na pamięć.

 

3. W całym Koście­le trwa Tydzień Powszech­nej Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan. Doma­ga się jej od nas sam Jezus, ucząc: „To jest moje przy­ka­za­nie, aby­ście się wza­jem­nie miło­wa­li, tak jak Ja was umi­ło­wa­łem”. Czyż na takie wezwa­nie może­my być obo­jęt­ni!? Tak bar­dzo upra­gnio­na przez Pana Jezu­sa jed­ność zosta­ła znisz­czo­na przez ludz­ką pychę i jest zgor­sze­niem dla świa­ta. Dla­te­go nie usta­waj­my w wysił­kach na rzecz jej przy­wró­ce­nia. W tej inten­cji ofia­ruj­my nasze modli­twy, tru­dy i cierpienia.

 

4. W śro­dę, 25 stycz­nia, przy­pa­da świę­to Nawró­ce­nia św. Paw­ła Apo­sto­ła. Przez jego wsta­wien­nic­two pro­śmy o łaskę, aby Pan rów­nież nas zechciał nawró­cić. Tego nawró­ce­nia potrze­bu­je­my na co dzień. Podob­nie jak św. Paweł, powin­ni­śmy stać się narzę­dziem Bożym, a wpa­tru­jąc się w jego wspa­nia­ły wzór, kro­czyć wier­nie po dro­gach wia­ry, co wię­cej – nieść ją innym, świad­czyć męż­nie o Chry­stu­sie – Zba­wi­cie­lu świa­ta.