Zaznacz stronę

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 marca 2023

 

NIEDZIELA

 

 730

 Podzię­ko­wa­nie za otrzy­ma­ne łaski i o bło­go­sła­wień­stwo Boże  dla Szy­mo­na w 18 urodziny

 

 900

 +  Jana Dziur­li­kow­skie­go i Ire­nę Żochow­ską, Zbi­gnie­wa Gogo­lin, rodzi­ców Kra­jew­skich, Kazi­mie­rza Len­dec­kie­go, Edwar­da i Cze­sła­wę Nie­ry­chlew­skich, Wero­ni­kę Fabi­szew­ską, Andrze­ja Kwiat­kow­skie­go, Jana, Józe­fę, Ada­ma i Lidię Irzyń­skich, Tere­sę Paul, Roma­na, Józe­fę i Józe­fa Zgliń­skich, Jadwi­gę Maty­asik, Jadwi­gę i Józe­fa Kali­now­skich, Witol­da Przy­bo­jew­skie­go, Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Józe­fę i Hen­ry­ka Kaczo­row­skich, Sta­ni­sła­wa Kaczo­row­skie­go, Andrze­ja Żakie­wi­cza, dziad­ków Kwiat­kow­skich Kaczo­row­skich, Józe­fa Szul­ca, Boże­nę i Józe­fa Bor­kow­skich, Józe­fa Wiśniew­skie­go, Józe­fa Suleckiego.

 

 1130

 Za para­fian

 

 PONIEDZIAŁEK

 700

 + Bole­sła­wa Cymer­ma­na ( bart Hen­ryk z rodz. p6)

 WTOREK

 700

 + Hen­ry­kę Gołę­biew­ską (cór­ka Wie­sła­wa z mężem p2)

 ŚRODA

 1600

 + Jani­nę Schwen­ke (wnucz­ka Eli­za z mężem p3)

 CZWARTEK

 700

 + Józe­fa Wiśniew­skie­go (Adam Wiśniew­ski z rodz. p2)

 PIĄTEK

 1600

 + Regi­nę i Erne­sta Poli­tow­skich, Han­nę i Tade­usza Wenderlich

 SOBOTA

 1600

 + Jana Grzy­wiń­skie­go (brat Andrzej z rodz. p2)

 

 NIEDZIELA

 

 

 730

 + Józe­fa Wiśniew­skie­go (brat Zenon z rodz. p9)

 

 900

 +  Jana Dziur­li­kow­skie­go i Ire­nę Żochow­ską, Edwar­da i Cze­sła­wę Nie­ry­chlew­skich, Wero­ni­kę Fabi­szew­ską, Bar­ba­rę Torbicką,

 

1130

 Za para­fian

 

 

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                          19 mar­ca 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. 1. Dzi­siej­sza – już czwar­ta nie­dzie­la Wiel­kie­go Postu róż­ni się nie­co od pozo­sta­łych. W tra­dy­cji Kościo­ła nazy­wa­my ją Nie­dzie­lą Laeta­re, czy­li nie­dzie­lą rado­ści. W poło­wie Wiel­kie­go Postu Kościół wzy­wa wier­nych do rado­ści, aby wszy­scy podej­mu­ją­cy trud prze­mia­ny ser­ca wytrwa­li w tym nie­ła­twym codzien­nym wysiłku.
  1. Wiel­ki Post, któ­ry obec­nie prze­ży­wa­my, to wyjąt­ko­wa oka­zja do nawró­ce­nia, do odno­wie­nia naszej przy­jaź­ni z Bogiem. To czas powra­ca­nia do korze­ni wia­ry i zadzi­wie­nia tajem­ni­cą miło­ści Bożej, któ­rej wyra­zem jest rów­nież sta­ła obec­ność Pana Jezu­sa w Eucha­ry­stii. Dobrze wyko­rzy­staj­my ten czas, aby ugrun­to­wać w sobie czło­wie­ka pra­we­go sumie­nia i auten­tycz­nie zaan­ga­żo­wa­ne­go w budo­wa­nie Kró­le­stwa Boże­go: Kró­le­stwa praw­dy i życia, spra­wie­dli­wo­ści, miło­ści i poko­ju w naszych rodzi­nach, we wspól­no­cie para­fial­nej, w miej­scach pra­cy i w całym spo­łe­czeń­stwie. Zba­wi­ciel cią­gle nas w tym umac­nia, kar­miąc nas swo­im Cia­łem, któ­re uczy­nił pokar­mem na życie wiecz­ne. Przy­stę­pu­jąc czę­sto do sto­łu eucha­ry­stycz­ne­go, nie pobłą­dzi­my na dro­gach wiary!
  1. Przy­po­mi­nam, że w naszym koście­le w każ­dy pią­tek Wiel­kie­go Postu o godz. 1600 razem z Chry­stu­sem i Jego bole­ją­cą Mat­ką prze­mie­rza­my Dro­gę krzy­żo­wą, a w nie­dzie­le o godz. 1100 roz­pa­mię­tu­je­my mękę Pana Jezu­sa pod­czas Gorz­kich żali. Wszyst­kich para­fian zachę­cam do licz­ne­go udzia­łu w tych wiel­ko­post­nych nabo­żeń­stwach pasyjnych.
  1. W tym roku wyjąt­ko­wo w ponie­dzia­łek, 20 mar­ca, Kościół będzie obcho­dził uro­czy­stość Świę­te­go Józe­fa, Oblu­bień­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny i opie­ku­na Pana Jezu­sa. Zwy­kle przy­pa­da 19 mar­ca, ale z powo­du przy­pa­da­ją­cej aku­rat nie­dzie­li zgod­nie z zasa­da­mi kalen­da­rza litur­gicz­ne­go zosta­ła prze­nie­sio­na wła­śnie na ponie­dzia­łek. Papież Pius IX w 1870 roku ogło­sił go patro­nem Kościo­ła powszech­ne­go i rodzin chrześcijańskich
  1. Nato­miast w pią­tek, 24 mar­ca, obcho­dzi­my Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Pola­ków ratu­ją­cych Żydów pod oku­pa­cją nie­miec­ką. Wybór daty nawią­zu­je do dnia, w któ­rym Niem­cy w 1944 roku w Mar­ko­wej zamor­do­wa­li rodzi­nę Ulmów: Józe­fa i Wik­to­rię oraz ich dzie­ci, wraz z ukry­wa­ją­cy­mi się u nich Żyda­mi. Dzień ten usta­no­wio­no w 2018 roku, aby upa­mięt­nić Pola­ków – boha­te­rów, któ­rzy w akcie hero­icz­nej odwa­gi, męstwa, współ­czu­cia i soli­dar­no­ści, wier­ni naj­wyż­szym war­to­ściom etycz­nym i naka­zom chrze­ści­jań­skie­go miło­sier­dzia rato­wa­li swo­ich żydow­skich bliź­nich od zagłady.
  1. Mimo że okres Wiel­kie­go Postu jest w litur­gii cza­sem uprzy­wi­le­jo­wa­nym i raczej nie obcho­dzi się w tym cza­sie żad­nych świąt i wspo­mnień, są jed­nak wyjąt­ki od tej regu­ły. Do nich nale­ży obchód uro­czy­sto­ści Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go, któ­rą będzie­my prze­ży­wa­li w sobo­tę, 25 mar­ca. W tę uro­czy­stość cele­bru­je­my począ­tek nasze­go odku­pie­nia. Syn Boży wcie­lił się w łono Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, aby wyzwo­lić nas spod pano­wa­nia grze­chu i zła. Msze Świę­te tego dnia w naszym koście­le spra­wu­je­my o godz. 1600.
  1. Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go jest zara­zem Dniem Świę­to­ści Życia i Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Zain­te­re­so­wa­ni na bocz­nych ołta­rzach mogą zabrać spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ną ulot­kę, zawie­ra­ją­cą potrzeb­ne infor­ma­cje i tek­sty do zło­że­nia przy­rze­czeń ducho­wej adop­cji. Infor­ma­cja znaj­du­je się też na stro­nach internetowych.
  1. Na reko­lek­cjach: w ponie­dzia­łek 280 Komu­nii, a we wto­rek 239.
  1. W przy­szła nie­dzie­lę 26 mar­ca na tere­nie naszej szko­ły wysta­wa: sto­ły wiel­ka­noc­ne – zachę­cam do obejrzenia.
  1. Baran­ki „Cari­tas” po 10 zł.