Zaznacz stronę

ZESŁANIE DUCHA ŚWIETGO 28 maja 2023

ZESŁANIE DUCHA ŚWIETGO

28 maja 2023

 

 

 NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Sta­ni­sła­wa i Bro­ni­sła­wę Sadow­skich, Jana i Pela­gię Bart­czak, Zeno­nę i Kazi­mie­rza Woź­nia­ków, Alek­san­dra Bartczaka, 

 

900

 

+ Jana i Bar­ba­rę Weje­row­skich, Tere­sę Paul, Andrze­ja Kwiat­kow­skie­go, zm. z c.r. Irzyń­skich i Paul, Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Tere­sę Len­dec­ką (p19), Piotr Sobo­ciń­ski (p8), Jani­nę i Sta­ni­sła­wa Kaczo­row­skich, teściów Sza­blew­skich, Bar­ba­rę Wiśniew­ską, Andrze­ja Dywic­kie­go, Jac­ka Bor­kow­skie­go, Danu­tę i Paw­ła Zdu­now­skich, Kla­rę Załuc­ką, zm. z c.r. Lip­ków, Krzysz­to­fa i Maria­na Sobiech, Cze­sła­wę i Ste­fa­na Git­ner, zm. z c.r. Gór­skich, Ste­fa­nię Zakrzew­ską, Wie­sła­wa i Jerze­go Went, Tere­sę, Zyg­mun­ta i Igna­ce­go Jesionowskich.

 

 1130

 

Za para­fian

 

 PONIEDZIAŁEK

 1700

 + Pio­tra Sobo­ciń­skie­go (od sio­stry Joan­na z rodz. p1)

 WTOREK

 1700

 + Józe­fa Wiśniew­skie­go (OSP Chle­bo­wo p12)

 ŚRODA

 1700

 + Sta­ni­sła­wę, Win­cen­te­go, Grze­go­rza, Gra­ży­nę i Urszu­lę Piątkowskich/-

 CZWARTEK

 1700

 + Doro­tę Żuchow­ską (sio­stra Anna z rodz. p6)

 PIĄTEK

700

+ Tere­sę Paul (syn Paweł p3)

1700

+ Rober­ta Bagiń­skie­go (kuzyn Zenon Bagiń­ski z rodz. p3)

 SOBOTA

 1700

 + Tere­sę i Tade­usza Piąt­kie­wicz z oka­zji Dnia Mat­ki i Ojca/-/

 

 NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ X Euge­niu­sza Marciniaka

 900

 

+ Damia­na Zięt­kie­wi­cza, Tere­sę Len­dec­ką (p20), Piotr Sobo­ciń­ski (p9), Bar­ba­rę Tor­bic­ka i zm. z c.r. Tor­bic­kich, Dariu­sza Lewan­dow­skie­go, Hele­nę Cel­mer, Bar­ba­rę Tor­bic­ką, o zdro­wie dla Elżbiety.

 

 1130

 

Za para­fian

 

 

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO                                                                     28 maja 2023

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. W dzi­siej­szą uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, nazy­wa­ną w Pol­sce Zie­lo­ny­mi Świąt­ka­mi, koń­czy się okres Wiel­ka­no­cy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgod­nie z obiet­ni­cą Two­je­go Syna Duch Świę­ty dał nam głę­biej zro­zu­mieć tajem­ni­ce Eucha­ry­stii i dopro­wa­dził nas do całej praw­dy”. On umac­nia to, co sła­be, pro­stu­je to, co błęd­ne, roz­grze­wa ozię­błe i przy­no­si bło­go­sła­wień­stwo poko­ju. A my, pod­da­jąc się Jego świa­tłu i Jego cie­płu, jak ucznio­wie zgro­ma­dze­ni wokół Maryi w Wie­czer­ni­ku, może­my o tym zaświad­czyć w codzien­nym życiu. Nie lękaj­my się, On wszyst­kie­go nas nauczy. Tyl­ko otwórz­my się na Jego świa­tło i pamię­taj­my, że każ­da Eucha­ry­stia jest wciąż doko­nu­ją­cą się Pięćdziesiątnicą!
  1. Jutro, w ponie­dzia­łek, 29 maja (tra­dy­cyj­nie dru­gi dzień Zie­lo­nych Świąt), obcho­dzi­my świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ki Kościo­ła. Pod­czas Sobo­ru Waty­kań­skie­go II bisku­pi pol­scy zło­ży­li w Sto­li­cy Apo­stol­skiej proś­bę o ogło­sze­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Mat­ką Kościo­ła i odda­nie całej ludz­ko­ści Jej Macie­rzyń­skie­mu Ser­cu. Zamy­ka­jąc dru­gą sesję sobo­ro­wą, papież Świę­ty Paweł VI ogło­sił Mary­ję Mat­ką Kościoła
  1. W śro­dę, 31 maja, przy­pa­da świę­to Nawie­dze­nia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Ona jest świą­ty­nią Ducha Świę­te­go od chwi­li Zwia­sto­wa­nia i nie­sie go innym, jak swo­jej krew­nej – Elż­bie­cie pod­czas nawie­dze­nia, aby mógł się dalej roz­le­wać na całe stwo­rze­nie. W śro­dę nasze proś­by skła­da­my u stóp Tej, któ­rą nazy­wa­my Mat­ką naszą naj­lep­szą i Pośred­nicz­ką u Boga.
  1. W tym tygo­dniu wcho­dzi­my w mie­siąc czer­wiec poświę­co­ny Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa. W naszym koście­le codzien­nie po Mszy św. będzie­my cele­bro­wa­li nabo­żeń­stwa czerw­co­we, pod­czas któ­rych odma­wia­my Lita­nię do Ser­ca Pana Jezusa.
  1. W czwar­tek, 1 czerw­ca, będzie­my prze­ży­wa­li świę­to Jezu­sa Chry­stu­sa, Naj­wyż­sze­go i Wiecz­ne­go Kapła­na. W Koście­le w Pol­sce jest ono obcho­dzo­ne od 2013 roku. Niech to będzie dzień szcze­gól­nej modli­twy naszej wspól­no­ty para­fial­nej za powo­ła­nych do kapłań­stwa, o ich świę­tość i wytrwa­łość w kapłań­skim posłu­gi­wa­niu. Naszą modli­tew­ną pamię­cią obej­mie­my też dia­ko­nów i kle­ry­ków naszej die­ce­zji, któ­rzy przy­go­to­wu­ją się do kapłaństwa
  1. W obcho­dzo­ny rów­nież w naj­bliż­szy czwar­tek Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Dziecka.
  1. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy czwar­tek, pierw­szy pią­tek i pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. Pierw­szy pią­tek jest dniem Komu­nii Świę­tej wyna­gra­dza­ją­cej za grze­chy oso­bi­ste i całe­go świa­ta. Chry­stu­sa Eucha­ry­stycz­ne­go może­my przy­jąć tyl­ko czy­stym ser­cem Msze o 700 i 1700 30 minut przed Msza­mi oka­zja do spowiedzi.
  1. W sobo­tę przy­pa­da też 13. rocz­ni­ca uro­czy­stej beaty­fi­ka­cji ks. Jerze­go Popie­łusz­ki w War­sza­wie. Przez wsta­wien­nic­two tego pol­skie­go Bło­go­sła­wio­ne­go Kapla­na będzie­my pro­si­li o spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną w naszej ojczyź­nie oraz o mądrość i roz­trop­ność dla rzą­dzą­cych naszym narodem.
  1. W przy­szłą nie­dzie­lę, 4 czerw­ca, będzie­my obcho­dzi­li uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy. Jed­no­cze­śnie będzie to dorocz­ny Dzień dziękczynienia.