Zaznacz stronę

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 04 czerwca 2023

 

 

NIEDZIELA

 

 730

 + X Euge­niu­sza Marciniaka

 900

+ Damia­na Zięt­kie­wi­cza, Tere­sę Len­dec­ką (p20), Piotr Sobo­ciń­ski (p9), Bar­ba­rę Tor­bic­ka i zm. z c.r. Tor­bic­kich, Dariu­sza Lewan­dow­skie­go, Hele­nę Cel­mer, Bar­ba­rę Tor­bic­ką, , Jana Kwiat­kow­skie­go, Kazi­mie­rza Olszew­skie­go, o zdro­wie dla Elż­bie­ty. 

 1130

 Za para­fian 

 PONIEDZIAŁEK

 700

 + Doro­tę Żuchow­ską (sio­stra Boże­na  z rodz.  p7)

 WTOREK

 700

 + Tere­sę Paul (syn Michał p4)

 ŚRODA

 1700

 + Roma­na i Krzysz­to­fa Gabryszewskich

 CZWARTEK

730

+ Dariu­sza Lewan­dow­skie­go (cór­ka Joan­na z rodz. p3)

900

+ Doro­tę Żuchow­ską (chrze­śniak Tomasz p8)

1100

Za para­fian

 PIĄTEK

 1700

 + Bar­ba­rę Tor­bic­ką (Żywy Róża­niec Karn­ko­wo p3)

 SOBOTA

 1700

 + Rodzi­ców i bra­ci Tor­bic­kich (cór­ka Ani­ta z rodz.)/-/

 

  NIEDZIELA

 

 

 730

 + Tere­sę Paul (syn Piotr p5)

 900

 + Tere­sę Len­dec­ką (p21),Janu­sza Grzy­wa­czew­skie­go, Wacła­wę, Anto­nie­go i Kazi­mie­rza Rozen,  Bar­ba­rę Torbicką,

 

 1130

 Za para­fian 

 

 NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY                                                                             4 czerw­ca 2023

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Dzi­siaj, w uro­czy­stość Trój­cy Prze­naj­święt­szej, ze szcze­gól­ną czcią Kościół wypo­wia­da modli­twę: „Chwa­ła Ojcu i Syno­wi, i Ducho­wi Świę­te­mu…”. War­to też zdać sobie spra­wę, że ile razy świa­do­mie i poboż­nie wyko­nu­je­my znak krzy­ża, modli­tew­nie wiel­bi­my Trój­cę Prze­naj­święt­szą – jed­ne­go Boga w trzech Oso­bach. Jeśli dzi­siaj czło­wie­ko­wi, nawet chrze­ści­ja­ni­no­wi, trud­no pojąć tę praw­dę, tym bar­dziej módl­my się o mądrość Bożą i o świa­tło Ducha Świę­te­go. Oby wszyst­ko w naszym życiu było czy­nio­ne na chwa­łę Trój­cy Świętej!

  1. Z ini­cja­ty­wy metro­po­li­ty war­szaw­skie­go księ­dza kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza od 2008 roku pierw­sza nie­dzie­la czerw­ca obcho­dzo­na jest jako Dzień Dzięk­czy­nie­nia. Przede wszyst­kim dzię­ku­je­my nasze­mu Ojcu w nie­bie za dar odku­pie­nia. Ale jed­no­cze­śnie dzię­ku­je­my sobie wza­jem­nie za wszel­kie gesty dobro­ci i bra­ter­skiej solidarności.

  1. W naj­bliż­szy czwar­tek, 8 czerw­ca, w litur­gii będzie­my cele­bro­wa­li uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa – Boże Cia­ło. Będzie­my dzię­ko­wać Bogu za dar Eucha­ry­stii, będzie­my pro­sić Chry­stu­sa o bło­go­sła­wień­stwo i pokój dla Kościo­ła powszech­ne­go, naszej ojczy­zny i nasze­go naro­du. Udział w pro­ce­sji eucha­ry­stycz­nej jest publicz­nym wyzna­niem wia­ry w to, że Jezus jest wśród nas, że jest w naszym życiu zawsze obec­ny. Przy­go­tuj­my czte­ry ołta­rze, ude­ko­ruj­my nasz para­fial­ny wie­czer­nik i nasze domy, a przede wszyst­kim otwórz­my Jezu­so­wi nasze ser­ca, aby mogło je opro­mie­nić Jego bło­go­sła­wień­stwo. Uro­czy­stą litur­gię tego dnia roz­pocz­nie­my Mszą Świę­tą spra­wo­wa­ną w naszym koście­le o godz. 1100. Zapra­szam asy­stę, dziew­czyn­ki do sypa­nia kwia­tów itd

  1. Pro­ce­sje eucha­ry­stycz­ne wokół nasze­go kościo­ła będą się odby­wa­ły codzien­nie o godz. 1700 przez całą tak zwa­ną okta­wę Boże­go Cia­ła. Nie spra­wiaj­my Chry­stu­so­wi zawo­du obo­jęt­no­ścią, wykrę­tem czy leni­stwem. Jak On pra­gnie być bli­sko nas, tak my przy­chodź­my jak naj­czę­ściej do Nie­go. Zapra­szam szcze­gól­nie asystę.

  1. W przy­szłą nie­dzie­le po Mszy św. 900 spo­tka­nie do bierz­mo­wa­nie dla wszyst­kich grup.