Zaznacz stronę

NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA 26 listopada  2023

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Cze­sła­wa Sie­ciń­skie­go (Maria i Jan Grab p2)

 

 

 

 

 

900

 

+ Andrze­ja Żakie­wi­cza, Hen­ry­ka Kaczo­row­skie­go, dziad­ków Kwiat­kow­skich, Józe­fa Szul­ca, Mie­czy­sła­wa Smo­liń­skie­go, Lucy­nę Miel­nic­ką, Hali­nę i Leona Fabi­szew­skich, Jani­nę i Adol­fa Schwen­ke,  Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Tere­sę, Domi­ni­ka, Andrze­ja, Krzysz­to­fa i Lesz­ka Szar­szew­skich, Zofię Bucz­kow­ską, Andrze­ja Kuber­skie­go, Wła­dy­sła­wa i Jani­nę War­cza­chow­skich, Ele­ono­rę i Ada­ma Opa­trzyk, Ire­nę i Roma­na Ryb­czyń­skich, Jana Wołow­skie­go, Mar­ka Jasiń­skie­go, Ewę i Jerze­go Malu­tę, Iwo­nę Rybę, Agniesz­kę Zawi­stow­ską, zm. z c.r. Cel­me­rów, Gra­ży­nę Wenderlich/p21/

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Jana i Andrze­ja Jasińskich.

 

WTOREK

 

700

 

+ Michał Sko­niecz­ny (Tomasz i Jola Wiśniew­scy p15)

 

ŚRODA

 

1600

 

+ Geno­we­fę Jaro­szew­ską (Jerzy i Boże­na Sadow­scy p7)

 

CZWARTEK

 

700

 

+ Józef Bor­kow­ski (Kasia i Piotr Paśniew­scy p5)

 

PIĄTEK

700

+ X Karo­la Napiór­skie­go (para­fia­nie z Osię­cin p2)

1600

+ Alek­san­dra Wysoc­kie­go (syn Marek z rodz. p3)

 

SOBOTA

 

1600

 

+ Józe­fa Bor­kow­skie­go (sąsie­dzi Anna i Tade­usz (p6)

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ Woj­cie­cha, Janu­sza, Apo­lo­nię i Józe­fa Cymer­man, Lesz­ka Mał­kie­wi­cza, Danu­tę Lewan­dow­ską, Toma­sza Gretkierewicza.

 

 

 

900

 

+ Tade­usza Grzy­wa­czew­skie­go, Damia­na Zięt­kie­wi­cza, Lucy­nę Miel­nic­ką, Hali­nę i Leona Fabi­szew­skich, Jani­nę i Adol­fa Schwen­ke, Tade­usza Żół­tow­skie­go, Kry­sty­nę i Andrze­ja Żół­tow­skich, Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Andrze­ja Kwiat­kow­skie­go, Jana, Józe­fę, Ada­ma i Lidię Irzyń­skich, Tere­sę Paul,  Gra­ży­nę Wenderlich/p22/

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

 

 

 

 

 

 

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA                             26 listo­pa­da 2023

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dzi­siej­sza uro­czy­stość Jezu­sa Chry­stu­sa, Kró­la Wszech­świa­ta, to ostat­ni moc­ny akord roku litur­gicz­ne­go przed adwen­to­wym wyci­sze­niem. Do kalen­da­rza litur­gicz­ne­go zosta­ła wpro­wa­dzo­na przez papie­ża Piu­sa XI w 1925 roku, na zakoń­cze­nie przy­pa­da­ją­ce­go wów­czas Roku Jubi­le­uszo­we­go. W odno­wio­nej litur­gii Kościół uro­czy­stość tę obcho­dzi się w ostat­nią nie­dzie­lę roku kościel­ne­go dla pod­kre­śle­nia, że wszyst­ko ma swój począ­tek i będzie mia­ło swo­je uko­ro­no­wa­nie w Chry­stu­sie. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę war­to zapy­tać się sie­bie: na ile świa­do­mie prze­ży­wam rok litur­gicz­ny i czyn­nie włą­czam się w jego cele­bra­cje? War­to też spoj­rzeć wstecz i zro­bić oso­bi­sty rachu­nek sumie­nia z budo­wa­nia, pogłę­bia­nia mojej przy­jaź­ni z Bogiem i bliź­ni­mi, z umac­nia­nia mojej wia­ry, nadziei i miło­ści. Pamię­taj­my, że zawsze jest czas i miej­sce, aby to jesz­cze napra­wić. Tyl­ko zjed­no­cze­ni z Chry­stu­sem może­my zdą­żać do jed­no­ści Kró­le­stwa, w któ­rym Bóg „otrze wszel­ka łzę” i będzie wszyst­kim we wszyst­kich. Na sumie poświę­ce­nie opłat­ków, któ­re tra­dy­cyj­nie będą roz­no­sić p. orga­ni­sta i kościel­ny. Dziś o 1500 w naszym koście­le występ zespo­łu Tomek i Kasia.

 

  1. W czwar­tek, 30 listo­pa­da, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym przy­pa­da świę­to Świę­te­go Andrze­ja Apo­sto­ła. Był pierw­szym uczniem powo­ła­nym przez Pana Jezu­sa, rodzo­nym bra­tem Świę­te­go Pio­tra. Tra­dy­cja gło­si, że po Zesła­niu Ducha Świę­te­go udał się do Gre­cji, gdzie oddał życie za wia­rę ukrzy­żo­wa­ny gło­wą do dołu. Pamiąt­ką tego są tak zwa­ne krzy­że Świę­te­go Andrze­ja w kształ­cie lite­ry „X”. Niech zgiełk andrzej­ko­wych zabaw, jakie się w tym cza­sie orga­ni­zu­je, nie zagłu­szy naszej modli­twy przez wsta­wien­nic­two tego szcze­gól­ne­go patro­na rów­nież w spra­wach matry­mo­nial­nych i orę­dow­ni­ka w wypra­sza­niu potomstwa. 

 

  1. W tym tygo­dniu przy­pa­da pierw­szy pią­tek i pierw­sza sobo­ta mie­sią­ca. Oka­zja do pierw­szo­piąt­ko­wej spo­wie­dzi w naszym koście­le 30 minut przed Msza­mi. Msze: 700 i 1600 A w sobo­tę powie­rzy­my naszą wspól­no­tę para­fian tych żyją­cych, ale rów­nież tych, któ­rzy ode­szli już do Domu Pana, Tej, któ­ra jest naszą Kró­lo­wą, Mat­ką lito­ści, Pośred­nicz­ką. Uczy­ni­my to zwłasz­cza pod­czas pierw­szo­so­bot­nie­go (róża­niec fatim­ski) godz. 1600

 

  1. Czas przy­go­to­wać się do Adwen­tu – okre­su rado­sne­go i poboż­ne­go ocze­ki­wa­nia na przyj­ście Pana Jezu­sa. W przy­szłą nie­dzie­lę, 3 grud­nia, wejdź­my w ten pięk­ny, choć krót­ki czas wyci­sze­ni i odpo­wied­nio ducho­wo przy­go­to­wa­ni. Pomo­gą nam w tym reko­lek­cje adwen­to­we, któ­re popro­wa­dzi Oj. Eze­chiel ze Skę­pe­go. Plan w gablocie. 

 

5.Koniec remon­tu orga­nów w ponie­dzia­łek. Dało 165 rodzin. Zebra­no 2 700 zł., a koszt 51 tysięcy. 

 

  1. Świe­ce CARITAS – „ Wigi­lij­ne dzie­ło pomo­cy dzie­ciom” po 10 i 20 zł. przed kościołem.