Zaznacz stronę

III WIELKANOCY-14 kwietnia 2024

 

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Alek­san­dra Wysoc­kie­go (od Stru­żyń­skich p17)

 

 

 

900

 

 

+ Zeno­na Lendeckiego(p13), Bog­da­na Wiśniewski(p24), Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Marian­nę Ostrow­ską (p4), Sta­ni­sła­wa Jesio­now­skie­go (p3)    

 

1130

 

+ Za parafian

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Toma­sza Wiel­goc­kie­go (Jadwi­ga Jur­kie­wicz z rodz. p5)

 

WTOREK

 

700

 

+ Gra­ży­nę Gajew­ską (Doro­ta Mar­kow­ska z rodz. p6)

 

ŚRODA

 

1600

 

+ Annę Siwiń­ską (cór­ka Daria z mężem p4)

 

CZWARTEK

 

700

 

+ Annę Siwiń­ską (od Górec­kich p5)

 

PIĄTEK

 

700

 

+ Alek­san­dra Wysoc­kie­go (Ire­na Mac­kie­wicz p18)

 

SOBOTA

 

1600

 

ślub­na Mar­cin i Justyna

 

 

NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ Andrze­ja Skowrona

 

 

 

900

 

 

+ Zeno­na Lendeckiego(p14), Bog­da­na Wiśniewski(p25),  Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Sta­ni­sła­wa Jesio­now­skie­go (p4)     

 

1130

 

+ Za parafian

 

 

 

 

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY                                        14 kwiet­nia 2024

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Zmar­twych­wsta­ły Pan Jezus, uka­zu­jąc się swo­im uczniom i przy­ja­cio­łom, dawał im dowo­dy, że żyje. W prze­zna­czo­nym na dzi­siaj frag­men­cie Ewan­ge­lii sły­szy­my o jed­nym z takich spo­tkań, a na kar­tach Pisma Świę­te­go moż­na zna­leźć wię­cej takich opi­sów. W tę trze­cią nie­dzie­lę Wiel­ka­no­cy, obcho­dzo­ną w naszej ojczyź­nie jako Nie­dzie­lę Biblij­ną, inau­gu­ru­je­my w Pol­sce Tydzień Biblijny.

  1. Dzi­siaj prze­ży­wa­my też usta­no­wio­ne przez Sejm RP na pamiąt­kę rocz­ni­cy przy­ję­cia chrztu przez księ­cia Miesz­ka I świę­to Chrztu Polski.

  1. Sole­ni­zan­tów i jubi­la­tów zapew­niam o życz­li­wo­ści i modli­twie. Zmar­łych Para­fian pole­ca­my Boże­mu miłosierdziu.