Zaznacz stronę

II WIELKANOCY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 07 kwietnia 20224

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Tade­usza Żuraw­skie­go (cór­ka Anna z Darią p7)

 

 

 

900

 

 

+ Damia­na Zient­kie­wi­cza,  Marian­nę Sulecką(p16), rodzi­ców Redec­kich, Kazi­mie­rza Olszew­skie­go,  Jani­nę i Tade­usza Wasi­lew­skich, Annę, Józe­fa i Alek­san­dra Bara­now­skich, Cze­sła­wę Wiśniew­ską, Kazi­mie­rza, Wacła­wę i Anto­nie­go Rozen, Zeno­na Lendeckiego(p12),  Bog­da­na Wiśniewski(p23) Tade­usza i Tere­sę Piąt­kie­wicz, Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Marian­nę Ostrow­ską (p3)

 

 

1130

 

+ Za parafian

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Paw­ła Kujaw­skie­go (OSP Chle­bo­wo p16)

 

WTOREK

 

700

 

+ Toma­sza Wiel­goc­kie­go (od Jur­kie­wi­czów z Wło­cław­ka p4)

 

ŚRODA

 

1600

 

+ Tade­usza Żuraw­skie­go (Dawid z Justy­ną p8)

 

CZWARTEK

 

700

 

+ Paw­ła Kujaw­skie­go (kuzyn­ka Kasia z rodz. p17)

 

PIĄTEK

 

700

 

+ Gra­ży­nę Gajew­ską (chrze­śniak Tomasz p5)

 

SOBOTA

 

1600

 

+ Alek­san­dra Wysoc­kie­go ( chrze­śniacz­ka Anna z rodz. p16)

 

NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ Alek­san­dra Wysoc­kie­go (od Stru­żyń­skich p17)

 

 

 

900

 

 

+ Zeno­na Lendeckiego(p13), Bog­da­na Wiśniewski(p24), Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Marian­nę Ostrow­ską (p4

 

1130

 

+ Za parafian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY,                                                        7 kwiet­nia 2024

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO       

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la ma wie­le przy­dom­ków: prze­wod­nia, bia­ła, Miło­sier­dzia Boże­go… O ten ostat­ni tytuł pro­sił sam Pan Jezus za pośred­nic­twem Świę­tej Sio­stry Fau­sty­ny. Od ponad dzie­się­ciu lat tą nie­dzie­lą roz­po­czy­na­my Tydzień Miło­sier­dzia. Chce­my uwiel­biać nie­skoń­czo­ne Boże miło­sier­dzie, a jed­no­cze­śnie pod­jąć reflek­sję, czy sami jeste­śmy miło­sier­ni. Taca na cele charytatywne.

  1. Z racji prze­ży­wa­nych w ostat­nim cza­sie wiel­kich dni Wiel­kie­go Tygo­dnia i okta­wy wiel­ka­noc­nej jutro przy­pa­da prze­nie­sio­na z 25 mar­ca uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Jest to tak­że Dzień Świę­to­ści Życia i Dzień Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczętego.

  1. W przy­szłą nie­dzie­lę, któ­ra będzie prze­ży­wa­na jako Nie­dzie­la Biblij­na, roz­pocz­nie­my Tydzień Biblij­ny. W tym szcze­gól­nym Tygo­dniu, ale nie tyl­ko, zachę­ca­my wszyst­kich Para­fian do wzię­cia Pisma Świę­te­go, jego czy­ta­nia i medytowania.

  1. Po Mszy o 900 – spo­tka­nie I Komu­nia. Po sumie do bierzmowania.

  1. Podzię­ko­wa­nie dla p. Jani­ny Gajek za ufun­do­wa­nie dwóch chod­nicz­ków do bocz­nych ołta­rzy z racji 90 urodzin

  1. Koń­czy się okta­wa naj­waż­niej­szych świąt chrze­ści­jań­skich – świąt Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go. Wszyst­kim Para­fia­nom, szcze­gól­nie tym, któ­rzy w roz­po­czy­na­ją­cym się tygo­dniu obcho­dzą swo­je oso­bi­ste uro­czy­sto­ści, pra­gnie­my prze­ka­zać nasze ser­decz­no­ści i życz­li­wo­ści, aby radość pas­chal­na nie­ustan­nie trwa­ła w Was, w Waszych rodzi­nach i domach.