Zaznacz stronę

NIEDZIELA ZWYKŁA 09 czerwca 2024

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Zofię Żuraw­ską (brat Tade­usz z żoną)

 

 

 900

 

 

+ Zeno­na Lendeckiego(p21), Jana Gajek, rodzi­ców i rodzeń­stwo, Janu­sza Grzy­wa­czew­skie­go, Wacła­wę, Anto­nie­go i Kazi­mie­rza Rozen,  Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Euge­niu­sza Słu­pec­kie­go (p6), Ryszar­da Makla­kie­wi­cza, Adol­fa Schwen­ke, o szczę­śli­wą ope­ra­cje i powrót do zdrowia.

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Kazi­mie­rza Komo­row­skie­go (wnucz­ka Ela z rodz. p5)

 

WTOREK

 

700

 

+ Annę Siwiń­ską (od Topo­lew­skich p1)

 

ŚRODA

 

1700

 

+ Józe­fa i Hen­ry­kę Arent i zm. z c.r. Arent i Tadajewskich

 

CZWARTEK

 

700

 

+ Toma­sza Jabłoń­skie­go (od Emil­ki i Karo­la z Anto­siem p4)

 

PIĄTEK

 

700

 

+ Kazi­mie­rza Komo­row­skie­go (wnuk Bła­żej p6)

 

SOBOTA

 

700

 

+ Bar­ba­rę Kowal­ską (cór­ka Elż­bie­ta z rodz. p5)

 

 NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ Annę Siwiń­ską (bra­to­wa Bogu­sła­wa z mężem i rodz. p10)

 

 900

 

+ Zeno­na Lendeckiego(p22), Hen­ry­kę i Kazi­mie­rza Bucz­kow­skich, zm. z ich rodzin,  Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Euge­niu­sza Słu­pec­kie­go (p7) Karo­la Kret­kow­skie­go,  Adol­fa Schwenke,

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

 

 

DZIESIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                           9 czerw­ca 2024

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Jezus swo­im naucza­niem i zna­ka­mi, któ­re czy­nił, daje zro­zu­mieć, że przy­szedł jako obie­ca­ny Mesjasz i Odku­pi­ciel. Dzie­ła zba­wie­nia doko­nał przez krzy­żo­wą ofia­rę, któ­ra jest pona­wia­na na ołta­rzach całe­go świata.

  1. W czerw­cu poświę­co­nym czci Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa każ­de­go dnia po Mszy św. wspól­nie odma­wia­my Lita­nię do Boże­go Ser­ca. Zapra­sza­my do udzia­łu w tych nabożeństwach.

  1. W czwar­tek, 13 czerw­ca, obcho­dzi­my wspo­mnie­nie Świę­te­go Anto­nie­go z Padwy

  1. W przy­szłą nie­dzie­lę po Mszy św. o 900 spo­tka­nie przy­go­to­wu­ją­cych się do bierz­mo­wa­nia. Dzien­nicz­ki z opi­nią i pod­pi­sa­mi katechetki.

  1. W sobo­tę 15 VI o 1100 wraz kole­ga­mi odpra­wię z racji 50-lecia kapłań­stwa uro­czy­stą Mszę św. Zapraszam.

  1. Sole­ni­zan­tom i Jubi­la­tom tygo­dnia prze­ka­zu­ję wyra­zy życz­li­wo­ści i ser­decz­no­ści. Zmar­łym w ostat­nich dniach Para­fia­nom chciej­my wypra­szać dar życia wiecznego…