Zaznacz stronę

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 07 Lipca 2024

 

 

 NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Zofię Żuraw­ską (chrze­śniacz­ka Mał­go­sia z mężem)

 

 

 900

 

 

+ Roma­na i Nata­lię Chy­liń­skich, Damia­na Zient­kie­wi­cza, Zeno­na Lendeckiego(p25), Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Miro­sła­wę Kucz­kow­ską, Rena­tę Bara­now­ską, rodzi­ców Komo­row­skich i Wen­der­li­chów, Mie­czy­sła­wa i Hele­nę Gatyń­skich, Ewę Zie­liń­ska, Wik­to­ra, Wła­dy­sła­wa i Sta­ni­sła­wa Kac­pro­wi­czów, Bar­ba­rę Tor­bic­ką, podzię­ko­wa­nie Bogu za otrzy­ma­ne łaski w 90 uro­dzi­ny męża Fran­cisz­ka i proś­ba o zdro­wie dla całej rodzi­ny, o zdro­wie dla Gra­ży­ny, o ulgę w cier­pie­niach dla Mirosława.

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Kazi­mie­rza Komo­row­skie­go (sąsie­dzi z blo­ku p9)

 

WTOREK

 

700

 

+ Gra­ży­nę Wen­der­lich (Żywy Róża­niec Wierz­bick p6)

 

ŚRODA

 

1700

 

+ Regi­nę i Erne­sta Poli­tow­skich, Han­nę i Tade­usza Wenderlich

 

CZWARTEK

 

700

 

+ Kazi­mie­rę i Sta­ni­sła­wa Kuli­gow­skich, zm. z c.r. Kuligowskich/-/

 

PIĄTEK

 

700

 

+ Kazi­mie­rza Haroż­ne­go (cór­ka Syl­wia z rodz. p3)

 

SOBOTA

 

1700

 

+ Fran­cisz­ka, Grze­go­rza i Bar­ba­rę Piórkowskich

 

 NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ Jani­nę i Adol­fa Schwen­ke, Hele­nę i Ste­fa­nię Pachockie

 

900

 

+ Zeno­na Lendeckiego(p26), Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Rena­tę Bara­now­ską /p1/, Wero­ni­kę, Hali­nę i Leona Fabiszewskich,

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

 CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                           7 lip­ca 2024

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. „Do Cie­bie, Boże, wzno­szę moje oczy” – refren psal­mu respon­so­ryj­ne­go pięk­nie opi­su­je każ­de nasze spo­tka­nie z Panem. Zrób­my wszyst­ko, co w naszej mocy, aby w cza­sie wol­nym od pra­cy i nauki nie zanie­dby­wać rela­cji z Bogiem; pamię­taj­my o powie­dze­niu, że nie ma waka­cji od Pana Boga.

  1. Roz­po­czę­ły się waka­cje. Nie­któ­rzy z naszych Para­fian korzy­sta­ją już z cza­su wypoczynku.

  1. Waka­cyj­ne mie­sią­ce to tak­że czas wytę­żo­nej pra­cy na polach. Wypra­szaj­my u Boga dar sprzy­ja­ją­cej pogo­dy na czas żniw oraz obfi­te plony.

  1. We śro­dę po Mszy św. o 1700 uro­czy­ste prze­ka­za­nie obra­zu z Cho­do­rąż­ka do Chlebowa.

  1. Niech czas waka­cyj­ne­go wypo­czyn­ku będzie dla wszyst­kich cza­sem bez­piecz­nym, pogod­nym i rado­snym. Nie zapo­mi­naj­my w tym cza­sie o codzien­nej modli­twie i nie­dziel­nej Eucha­ry­stii. Pozdra­wia­my wszyst­kich, któ­rzy wypo­czy­wa­ją w naszej para­fii. Naszą życz­li­wość kie­ru­je­my rów­nież wobec wszyst­kich, któ­rzy w tym tygo­dniu świę­to­wać będą swo­je imie­ni­ny czy uro­dzi­ny. A zmar­łych Para­fian pole­ca­my dobro­ci i miło­sier­dziu Boga.