Zaznacz stronę

XV NIEDZIELA ZWYKŁA 14 lipca 2024

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

730

 

+ Jani­nę i Adol­fa Schwen­ke, Hele­nę i Ste­fa­nię Pachockie

 

 

 

 

 

900

 

 

+ Zeno­na Lendeckiego(p26), Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Rena­tę Bara­now­ską /p1/, Wero­ni­kę, Hali­nę i Leona Fabi­szew­skich, Bar­ba­rę i Ryszar­da Mar­kow­skich, Jana i Regi­nę Ziem­le­wicz, Bar­ba­rę, Tade­usza i Toma­sza Kalow­skich, Hen­ry­kę i Kazi­mie­rza Bucz­kow­skich, Jadwi­gę Tro­ja­now­ską, Zyg­mun­ta Pola­kow­skie­go, o zdro­wie dla Grażyny.

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

700

 

+ Rena­tę Bara­now­ską (od kadry i wycho­wan­ków Ośrod­ka Reha­bi­li­ta­cyj­ne­go w Wierzbicku)

 

WTOREK

 

700

 

+ Kazi­mie­rza Komo­row­skie­go (brat Jan z rodz. p10)

 

ŚRODA

 

1700

 

+ Hen­ry­kę Arent, zm. z c.r. Arent i Zielińskich/-/

 

CZWARTEK

 

700

 

+ Gra­ży­nę Wen­der­lich (brat Ryszard z rodz. p7)

 

PIĄTEK

 

700

 

+ Józe­fa Makow­skie­go (sio­stra Tere­sa z rodz. p2)

 

SOBOTA

 

1700

 

+ Sta­ni­sła­wę, Win­cen­te­go, Grze­go­rza, Urszu­lę i Gra­ży­nę Piątkowskich

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA

 

 

 

730

 

+ Wan­dę i Sta­ni­sła­wa Siwińskich

 

 

 

 

 

 

900

 

+ Zeno­na Lendeckiego(p27), Adol­fa i Jani­nę Schwen­ke, Annę Siwiń­ską, Józe­fę, Józe­fa, Roma­na i Jadwi­gę Maty­ja­sik, Jadwi­gę i Józe­fa Kali­now­skich, Kazi­mie­rza Rozen, Bar­ba­rę Tor­bic­ką, Cze­sła­wa, Zofię, Sta­ni­sła­wa, Celi­nę i Woj­cie­cha Olszew­skich, Rena­tę Bara­now­ską /p2/, Jadwi­gę i Cze­sła­wa Mał­kie­wicz, Geno­we­fę i Jana Pakul­skich, Hali­nę i Tade­usza Łuka­szew­skich, Hali­nę i Jana Naklic­kich, Marian­nę, Zbi­gnie­wa i Elż­bie­tę Mał­kie­wicz, Jadwi­gę i Cze­sła­wa Lach, dziad­ków Kosiń­skich, Kla­rę Lach,  Zyg­mun­ta Pola­kow­skie­go, Tere­sę, Zyg­mun­ta i Igna­ce­go Jesio­now­skich, o zdro­wie dla Grażyny.

 

 

1130

 

Za para­fian

 

 

 

PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                                  14 lip­ca 2024

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

  1. Jeste­śmy nie­ustan­nie posy­ła­ni przez Pana, aby gło­sić kró­le­stwo Boże, aby świad­czyć, że Pan jest i dzia­ła pośród nas. Tę misję reali­zu­je­my przez codzien­ną wier­ność Ewan­ge­lii, mię­dzy inny­mi przez udział w nie­dziel­nej Eucha­ry­stii pod­czas waka­cyj­nych wojaży.

  1. We wto­rek, 16 lip­ca, przy­pa­da wspo­mnie­nie Naj­święt­szej Maryi Pan­ny z Góry Kar­mel. Góra Kar­mel ze Sta­re­go Testa­men­tu koja­rzy nam się z obro­ną wia­ry w Jedy­ne­go Boga przez pro­ro­ka Elia­sza, w śre­dnio­wie­czu sta­ła się miej­scem powsta­nia zako­nu kar­me­li­tań­skie­go. Z tym dniem i z kar­me­li­tań­ską rodzi­ną zakon­ną wią­że się rów­nież tra­dy­cja nosze­nia szka­ple­rza i zwią­za­ne z nim obiet­ni­ce Mat­ki Bożej. Niech będzie on zna­kiem, że chce­my naśla­do­wać Mary­ję w Jej zawie­rze­niu Bogu i Jego słowu.

 

  1. Pozdra­wiam wszyst­kich korzy­sta­ją­cych z waka­cji i urlo­pów, życząc pięk­ne­go i bez­piecz­ne­go wypo­czyn­ku. Sole­ni­zan­tom i jubi­la­tom tygo­dnia skła­dam naj­ser­decz­niej­sze życze­nia. Zmar­łych pole­cam Boże­mu miłosierdziu.